Kulturturism och kulturleder

Undervisnings- och kulturministeriet främjar utvecklingen av kulturturismen och kulturlederna. Målet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för de kreativa branscherna, stärka kulturellt hållbar turism och delta i det europeiska kulturledssamarbetet.

Utvecklingen av kulturturismen stöder målet i statsminister Sanna Marins regeringsprogram att stärka kulturturismen och målområdena i undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025: skapande arbete och produktion, deltagande och medverkan i kulturverksamhet samt kulturens grund och kontinuitet.

Finlands turismstrategi 2019 –2028, som styr den övergripande utvecklingen av turismen i Finland, betonar turism som är förenlig med hållbar utveckling. Inom kulturturismen vill man särskilt satsa på en tematisk utveckling.

Undervisnings- och kulturministeriet deltar i Europeiska unionens (EU) och de internationella organisationernas samarbete inom kulturturismen. År 2018 anslöt sig Finland till Europarådets (ER) utvidgade delavtalet om kulturleder (EPA). 

Undervisnings- och kulturministeriet deltar i konventionens myndighets- och sakkunnigarbete och representerar Finland i konventionens förvaltningsråd. Förvaltningsrådets centrala uppgift är att besluta om utfärdande av Europarådets certifikat för kulturleder och om förnyande av  redan utfärdade certifikat. 

Med hjälp av kulturturismen kan man stödja målen i FN: s handlingsprogram Agenda 2030 för hållbar utveckling, som inbegriper målet att utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter (SDG 8.9, 12b) samt stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv (SDG 11.4).

Färdplan för den nationella utvecklingen av kulturturismen 


Våren 2021 tillsatte undervisnings- och kulturministeriet en arbetsgrupp med uppgift att bereda ett förslag till färdplan för den nationella utvecklingen av kulturturismen. Färdplanen syftar till att definiera de nationella utvecklingsåtgärderna inom kulturturismen under de kommande åren och fungera som ett nationellt styrande dokument i Europarådets kulturvägsverksamhet.
Arbetsgruppens förslag till färdplan för den nationella utvecklingen av kulturturismen publicerades den 18 maj 2022. Färdplanen innehåller fem olika målsättningar som gäller av samarbetsutveckling, hållbarhet, produktutbudet inom kulturturismen, digitalisering och informationsledning samt utnyttjande av internationella kulturåtgärder inom kulturturismen, i synnerhet Europarådets kulturvägar. Hållbar utveckling har genomgående beaktats i arbetet med färdplanen.

Förslaget till färdplan är på remiss 22.6–19.9.2022. Förslaget färdigställs utifrån remissvaren till en färdplan för den nationella utvecklingen av kulturturismen. 

Färdplan för den nationella utvecklingen av kulturturismen: Arbetsgruppens förslag 
 

Ytterligare information

Emma Harju, sakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330134