Kulturturism och kulturleder

Undervisnings- och kulturministeriet främjar utvecklingen av kulturturismen och kulturrutterna. Målet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för de kreativa branscherna, stärka hållbar turism och delta i det europeiska samarbetet för kulturrutter.

Utvecklingen av kulturturismen stöder målområdena i undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025: skapande arbete och produktion, delaktighet och medverkan i kulturlivet samt kulturens grund och kontinuitet. 

Åtgärderna för att utveckla kulturturismen fram till 2030 har samlats i färdplanen för den nationella utvecklingen av kulturturismen. Färdplanen fungerar också som ett nationellt styrdokument i Europarådets verksamhet för kulturrutter. 

Europarådets program för kulturrutter är en viktig form av internationellt samarbete inom kulturturismen. År 2018 anslöt sig Finland till Europarådets utvidgade delavtal om kulturrutter (EPA). Undervisnings- och kulturministeriet deltar i EPA-avtalets myndighets- och expertarbete och representerar Finland i avtalets förvaltningsråd. Förvaltningsrådet beslutar om utfärdande av Europarådets certifikat för kulturrutter och om förnyande av redan utfärdade certifikat. 

Finlands turismstrategi styr den övergripande utvecklingen av turismen i Finland under perioden 2022–2028. Strategin innehåller åtgärder för 2022–2023. När det gäller kulturturismen 2022–2023 betonas internationalisering, utveckling av produktutbud och stärkande av samarbetet.

Färdplan för den nationella utvecklingen av kulturturismen 

Färdplanen för den nationella utvecklingen av kulturturismen publicerades 2023. Den baserar sig på ett förslag som togs fram av en arbetsgrupp under 2021–2022. 

Huvudsyftet med färdplanen är att skapa en gemensam inriktning för en hållbar och konkurrenskraftig kulturturism i framtiden. Målen och åtgärderna i färdplanen gäller utveckling av samarbetet, hållbarhet, produktutbudet inom kulturturism, digitalisering och informationsledning samt utnyttjande av internationell kulturverksamhet och i synnerhet Europarådets kulturrutter inom kulturturismen. Hållbar utveckling har beaktats genomgående i färdplanen. 

Undervisnings- och kulturministeriet ska inleda genomförandet av färdplanen under 2023.

Färdplan för den nationella utvecklingen av kulturturismen (på finska)

På andra webbplatser

Understöd

Ytterligare information

Emma Harju, sakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330134   E-postadress: