Uppförande av idrottsanläggningar

Kuva: OKM / Katarina Koch

Undervisnings- och kulturministeriet skapar förutsättningar för att utöva motion och idrott genom att stödja och styra uppförandet av idrottsanläggningar.
​​​​​​​
I Finland finns cirka 42 500 registrerade idrottsanläggningar, av vilka cirka 72 procent ägs av kommunerna. De privata idrottsanläggningarna, som främst finns i städer och tätorter, kompletterar kommunernas utbud av idrottsanläggningar.

Finansieringsplanen för idrottsanläggningar

Ett projekt vars kostnadsuppskattning överstiger 1,2 miljoner euro presenteras först i finansieringsplanen för idrottsanläggningar.

Undervisnings- och kulturministeriet gör årligen upp en landsomfattande finansieringsplan för idrottsanläggningar som omfattar de fyra följande åren. Planen är riktgivande och statsunderstöden kräver alltid en separat ansökan. Finansieringsplanen omfattar endast projekt vars budget överskrider 1,2 miljoner euro (moms 0 % ), dvs. projekt vars understöd undervisnings- och kulturministeriet beslutar om. I fråga om behörighetsgränsen iakttas det belopp som anges i statsrådets förordning om främjande av idrott (550/2015) och som gäller vid den tidpunkt då finansieringsplanen fastställs.

Den årliga finansieringsplanen fungerar som grund för behandlingen av idrottsanläggningarnas bidragsansökningar för följande år och för beslut gällande dem.

Understöd för idrottsanläggningar

​​​Undervisnings- och kulturministeriet och regionförvaltningsverken beviljar understöd för anläggningsprojekt som gäller idrottsanläggningar och tillhörande fritidslokaler. Understöd kan beviljas för att stödja olika slags motions- och idrottsförhållanden. Understöd riktas särskilt till idrottsanläggningsprojekt som betjänar stora användargrupper, till exempel idrottshallar, simhallar, ishallar, idrottsplaner och närliggande motions- och idrottsanläggningar.

Vid behandlingen av understöd beaktas förutom den lagstiftning som reglerar frågan även villkoren i statsbudgeten och undervisnings- och kulturministeriets strategiska riktlinjer för motion och idrott och för uppförande av idrottsanläggningar. Målet är att understöden ska stödja förverkligandet av jämställdhet och likabehandling samt ekologisk och ekonomisk hållbarhet vid byggandet av idrottsanläggningar.

Undervisnings- och kulturministeriet är statsbidragsmyndighet om kostnadsberäkningen för projektet överstiger 1,2 miljoner euro. I projekt vars kostnadsberäkning är högst 1,2 miljoner euro är ifrågavarande regionförvaltningsverk statsbidragsmyndighet. I fråga om behörighetsgränsen iakttas det belopp som anges i statsrådets förordning om främjande av idrott (550/2015) och som gäller vid tidpunkten för understödsbeslutet.

De projekt som understöds förs på förhand in i den finansieringsplan för idrottsanläggningar som görs upp för de följande fyra åren. Planen utarbetas endast för projekt som omfattas av undervisnings- och kulturministeriets beslutanderätt. Planen är riktgivande och överses årligen.

Ansökningarna om understöd lämnas in till ifrågavarande regionförvaltningsverk (RFV) genom e-tjänsten. Regionförvaltningsverket ställer projekten i prioritetsordning. Undervisnings- och kulturministeriet gör sedan upp en landsomfattande plan för de projekt som ingår i dess beslutanderätt och begär ett utlåtande från Statens idrottsråd.

Understöden beviljas efter prövning. Närmare information om understöden och deras omfattning finns i ansökningsanvisningarna.

​​​​​Forskning och utveckling

Undervisnings- och kulturministeriet stöder forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att öka kompetensen och kvaliteten i samband med byggandet av idrottsanläggningar samt till att främja idrottsanläggningarnas säkerhet, tillgänglighet och miljövänlighet.

Forskning bedrivs bl.a. vid forskningsinstitut och högskolor på området. Resultaten tillämpas i samhällsplaneringen och i samband med uppförandet, planeringen, byggandet och användningen av idrottsanläggningar.

Publikationer om uppförande av idrottsanläggningar

​​​​​Handböcker för hur man anlägger idrottsplatser ges ut i ministeriets publikationsserie om idrottsanläggningar. Förläggare är Rakennustieto Oy.

I serien har utkommit handböcker om planering och byggande av bl.a. simhallar, ishallar, olika idrottshallar och idrottsplaner samt tillgängliga idrottsanläggningar.
I samarbete med Rakennustieto Oy och Byggnadsinformationsstiftelsen har man även tagit fram ett antal RT-, VVS-, och Infra-kort.

Ytterligare information

Mikko Helasvuo, byggnadsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott Telefon:0295330422   E-postadress: