Uppförande av idrottsanläggningar

Kuva: OKM / Katarina Koch

Undervisnings- och kulturministeriet skapar förutsättningar för att syssla med motion och idrott genom att stöda och styra uppförandet av idrottsanläggningar.

I Finland finns närmare 41 000 registrerade idrottsanläggningar, av vilka cirka 72 procent ägs av kommunerna.
De privata idrottsanläggningarna, som främst finns i städer och tätorter, kompletterar kommunernas utbud av idrottsanläggningar.
Finansieringsplanen för idrottsanläggningar

Ett projekt vars kostnadsuppskattning överstiger 700 000 euro presenteras först i finansieringsplanen för idrottsanläggningar.

Undervisnings- och kulturministeriet gör årligen upp en landsomfattande finansieringsplan för idrottsanläggningar. Planen omfattar de fyra följande åren. Den är riktgivande och statsunderstöden kräver alltid en separat ansökan. Finansieringsplanen omfattar bara projekt, vars budget överskrider 700 000 (moms 0 % ) euro, dvs. projekt vars understöd undervisnings- och kulturministeriet beslutar om. Den årliga finansieringsplanen fungerar som grund för behandlingen av idrottsanläggningarnas bidragsansökningar för följande år och för beslut gällande dem.

 

Understöd för idrottsanläggningar

Undervisnings- och kulturministeriet och regionförvaltningsverken beviljar understöd för att uppföra idrottsanläggningar och fritidslokaler som hör ihop med dem. Största delen av understöden riktas till projekt som betjänar stora användargrupper, såsom anläggning, ombyggnad eller renovering av simhallar, idrotts- och ishallar samt näridrottsplatser.

Undervisnings- och kulturministeriet är statsbidragsmyndighet om projektets kostnadsberäkning överstiger 700 000 euro. I projekt vars kostnadsberäkning är högst 700 000 euro är ifrågavarande regionförvaltningsverk statsbidragsmyndighet.

De bidragsberättigade projekten förs in i en finansieringsplan som omfattar de planerade idrottsanläggningarna under de följande fyra åren. Planen utarbetas endast för projekt som omfattas av undervisnings- och kulturministeriets beslutanderätt. Planen är riktgivande och överses årligen.

Ansökningarna om understöd lämnas in till ifrågavarande regionförvaltningsverk (RFV) genom e-tjänsten. Regionförvaltningsverket ställer projekten i prioritetsordning. Undervisnings- och kulturministeriet gör sedan upp en landsomfattande plan för projekten som ingår i dess beslutanderätt och begär ett utlåtande från Statens idrottsråd.

Understödet som beviljas kan vara högst 30 % av projektets kostnadsberäkning utan mervärdesskatt, dock inte över 750 000 €, för simhallar högst 1 000 000 €. Understöd för idrottsanläggningsprojekt med nationell betydelse avgörs från fall för fall. Understödens maximibelopp besluts årligen.

 

Forskning och utvecklingsarbete

Undervisnings- och kulturministeriet stöder forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att öka kompetensen och kvaliteten i samband med byggandet av idrottsanläggningar samt till att främja idrottsanläggningarnas säkerhet, tillgänglighet och miljövänlighet.

Forskning bedrivs bl.a. vid forskningsinstitut och högskolor på området. Resultaten tillämpas i samhällsplaneringen och när man låter bygga, planerar, uppför och använder idrottsanläggningar.

 

Publikationer om uppförande av idrottsanläggningar

Handböcker för hur man anlägger idrottsplatser ges ut i ministeriets publikationsserie om idrottsanläggningar. Förläggare är Rakennustieto Oy.
I serien har utkommit handböcker om planering och byggande av bl.a. simhallar, ishallar och olika idrottshallar samt tillgängliga idrottsanläggningar.
I samarbete med Rakennustieto Oy och Byggnadsinformationsstiftelsen har man även tagit fram ett antal RT-, VVS-, och Infra-kort.

Ytterligare information

Mikko Helasvuo, byggnadsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott 0295330422