En livsstil med motion och rörelse

Uimari. Kuva: Juha Tuomi/Rodeo

Undervisnings- och kulturministeriet skapas förutsättningar för en motionsinriktad livsstil för hela befolkningen. Målet är att befolkningen i Finland ska röra på sig tillräckligt för att hållas friska och må bra.

Målen för främjandet av en motionsinriktad livsstil ingår i idrottslagen. Lagens syften är att främja olika befolkningsgruppers möjligheter att röra på sig och utöva motion och idrott, befolkningens välbefinnande, hälsa och fysiska funktionsförmåga och barns och ungas uppväxt och utveckling.

Målen ska uppnås med utgångspunkt i jämlikhet mellan könen, likvärdighet, gemenskap, kulturell mångfald, sunda levnadsvanor och respekt för miljön samt en hållbar utveckling.

De nationella motionsrekommendationerna

För att människor ska öka sin fysiska aktivitet och röra på sig mera har man gett ut nationella rekommendationer både för de olika ålders- och befolkningsgrupperna och för de yrkesverksamma inom idrotts- och hälsobranscherna. I rekommendationerna anges den rekommenderade motionsmängden och hurdan motion och hur effektiv motion som rekommenderas.

Rekommendationerna används också som grund för uppföljningen av befolkningens hälso- och motionsvanor och av de motionsfrämjande åtgärderna.

Motionsrekommendationerna:

Programmen I rörelse

De nationella programmen för motionsfrämjande främjar en motionsinriktad livsstil i olika ålders- och befolkningsgrupper. Programmen finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Programmen I rörelse

Idrott och motion som hobby

Idrott är en av de mest populära hobbyerna. Statsförvaltningen främjar hobbyverksamhet genom olika riktlinjer, åtgärder och finansieringar. Kommunerna, tredje sektorn och företagen har en betydande roll som arrangörer av hobbyverksamhet.

Ett av undervisnings- och kulturministeriets mål är att öka barns och ungas hobbymöjligheter och sådan motionsverksamhet med låg tröskel som kan erbjudas lokalt.  Alla barn och unga ska ha en möjlighet att delta i hobbyverksamheten. Strategin fokuserar på att öka den hobbyverksamhet som sker i anknytning till skolan och att nå de barn och unga som inte har möjlighet att ha en hobby som intresserar dem.

Hobbyverksamhet

Motionsfrämjandet i kommunerna

Att erbjuda motionsmöjligheter hör till kommunens basservice. Kommunerna skapar förutsättningar att motionera för sina invånare genom att ordna idrottstjänster och motion som främjar olika målgruppers hälsa och välbefinnande, stödja verksamhet som ordnas av idrottsföreningar och andra frivilligorganisationer och uppföra och upprätthålla idrottsanläggningar.

Institutet för hälsa och välfärd samlar med två års mellanrum in information om främjandet av motion och utvecklingen i kommunerna. Resultaten publiceras i informationssystemet TEAviisari där man jämför uppgifter om hälsofrämjande.

Motionsverksamheten i kommunerna

Det europeiska samarbetet för främjande av en motionsinriktad livsstil

Världshälsoorganisationen WHO i Europa jämför vart tredje år tillsammans med Europeiska unionen hur rådets rekommendationer om fysisk aktivitet verkställs i EU-länderna  (EU Physical Activity Country Factsheets).

Från varje land samlar man in information om befolkningens fysiska aktivitet, de politiska åtgärder som vidtas för att främja motion och hälsa, det förvaltningsövergripande motionsfrämjande arbetet, effekterna av motionsrekommendationerna för olika åldersgrupper och om arten och mängden av motionsfrämjande åtgärder som vidtas i skolor och på arbetsplatser. Man ger också ut rapporter med olika teman.

Undervisnings- och kulturministeriet representerar Finland i WHO:s nätverk av kontaktpunkter för hälsomotion i Europa (focal points network). Nätverket har till uppgift att samordna datainsamlingen nationellt och att stödja EU och WHO Europa vid beredningen, genomförandet och rapporteringen i samband med datainsamlingen och vid genomförandet av de motionsfrämjande åtgärderna i Europa.

Ytterligare information

Päivi Aalto-Nevalainen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott Telefon:0295330054   E-postadress:


Sari Virta, överinspektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott Telefon:0295330377   E-postadress: