Internationella upphovsrättsfördrag

De internationella upphovsrättsfördragen är konventioner som skyddar verk och föremål för närstående rättigheter med ursprung i andra konventionsstater på samma sätt som de nationella författningarna.

De konventioner som förpliktar Finland har satts i kraft genom separata lagar eller förordningar. Undervisnings- och kulturministeriet deltar i beredningen av fördragen och i samarbetet i organisationerna inom ministeriets verksamhetsområde.

De konventioner som administreras av WIPO  

Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (Finland ratificerade den år 1986)

Romkonventionen om skydd för utövande konstnärer, fonogramproducenter och radioföretag (Finland ratificerade den år 1983)

WIPO:s fördrag om upphovsrätt och WIPO:s fördrag om framföranden och fonogram från år 1996 (Riksdagen antog fördragen till den del de hör till området för lagstiftningen år 2005).

Pekingfördraget från år 2012 gäller audiovisuella framföranden (skådespelare). Fördraget träder i kraft när 20 medlemsstater har anslutit sig till det.

Marrakechfördraget från år 2013 gäller att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp. I oktober 2018 ratificerade Europeiska unionen fördraget i stället för sina medlemsstater.

WTO-konventionerna

Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrättigheter/ TRIPS-avtalet (1995)

Anna Vuopala, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Telefon:0295330331   E-postadress: