Scenkonst

Tanssiva ballerina

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för utvecklingen, lagberedningen och anslagen i statsbudgeten inom området scenkonst, dvs. musik, teater, dans, cirkus- och performancekonst. Sakkunnigorgan är Centret för konstfrämjande, konstrådet, statens scenkonstkommission och statens musikkommission.

Ministeriets mål är att främja kvaliteten på de ovannämnda konstarterna, tillgången till tjänster, den kulturpolitiska verksamheten och hobbyverksamheten inom scenkonsten. Det är också viktigt att trygga tillgängligheten och mångfalden inom området.

Största delen av statsunderstödet för scenkonst delar ministeriet ut som statsandelar. Bestämmelser om statsandelar finns i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och i lagen om främjande av performativ konst  (1082/2020). Statsandelsfinansieringen grundar sig på kalkylerade årsverken och de priser per enhet som fastställts för dessa.

Aktörer inom det s.k. fria fältet som står utanför statsandelssystemet är bland annat registrerade professionella grupper, enskilda arbetsgrupper, produktionsbolag och frilanskonstnärer. Deras verksamhet stöds med statsunderstöd som beviljas efter prövning genom Centret för konstfrämjande. Musikfältets turné- och klubbverksamhet stöds genom Musiikin edistämissäätiö.

Musik

Undervisnings- och kulturministeriet stöder förberedande och uppförande av musikföreställningar genom att bevilja statsandel eller understöd enligt prövning för verksamheten. Stöd beviljas till Finlands Nationalopera och statsandelsorkestrarna. Professionella aktörers verksamhet inom det fria fältet stöds genom Centret för konstfrämjande och Musiikin edistämissäätiö.

Finlands Nationalopera är en nationell konstinstitution som har en särställning vid beviljandet av statligt stöd. Stödet till Finlands Nationalopera beviljas av undervisnings- och kulturministeriet som ett statsunderstöd enligt prövning.

Statsandel beviljas till 31 verksamhetsenheterna inom musikbranschen. De bildar ett nätverk som täcker hela landet. Professionella aktörer inom det fria fältet stöds med verksamhets- och projektunderstöd enligt prövning.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder kulturpolitisk verksamhet och hobbyverksamhet på området genom att bevilja verksamhetsunderstöd enligt prövning till riksomfattande organisationer inom musik. Understöd beviljas också till musikinstituten, som är specialiserade på olika musikområden och instrument, samt till Music Finland, som svarar för den internationella informationsverksamheten på området. 

Scenkonst

Undervisnings- och kulturministeriet stöder förberedande och uppförande av teaterföreställningar genom att bevilja statsandel eller understöd enligt prövning för verksamheten. Understöd beviljas till Finlands Nationalteater och statsandelsteatrarna, som är tal- eller dansteatrar eller cirkusgrupper. Professionella aktörers verksamhet inom det fria fältet stöds genom Centret för konstfrämjande.

Finlands Nationalteater är en nationell konstinstitution vars särskilda uppgift är att utveckla den finländska teaterkonsten och för detta ändamål får teatern stöd.

Statsandel beviljas till 53 professionella talteatrar. Aktörerna bildar ett nätverk som täcker hela landet.

Professionella aktörer inom det fria fältet stöds med verksamhets- och projektunderstöd enligt prövning.

Ministeriet stöder den riksomfattande kulturpolitiska verksamheten och hobbyteaterverksamheten på området genom att fördela anslag till riksomfattande organisationer. Informationscentralen för teater svarar för informationsverksamheten på området.

Danskonst

Undervisnings- och kulturministeriet stöder förberedande och uppförande av dansföreställningar genom att bevilja statsandel eller understöd enligt prövning för verksamheten.

Teaternätverket som får statsandel omfattar 14 dansteatrar och produktionscenter. I anknytning till de s.k. stora teatrarna finns två ordinarie dansgrupper: Helsinki Dance Company som en del av Helsingfors stadsteater och Finlands Nationalbalett i anknytning till Nationaloperan.

Professionella aktörer inom det fria fältet stöds med verksamhets- och projektunderstöd enligt prövning som beviljas av statens scenkonstkommission.

Ministeriet stöder den riksomfattande kulturpolitiska verksamheten och hobbyverksamheten på området genom att fördela anslag till riksomfattande organisationer. Informationscentralen för cirkus och dans svarar för informationsverksamheten på området.

Cirkuskonst

Undervisnings- och kulturministeriet stöder förberedande och uppförande av nycirkusföreställningar genom att bevilja statsandel och understöd enligt prövning för verksamheten. Statsandel beviljas till två verksamhetsenheter för cirkuskonst.

Verksamhets- och projektunderstöd enligt prövning beviljas av statens scenkonstkommission. Understöd beviljas till professionella cirkusaktörer inom det fria fältet. Hit hör bl.a. registrerade cirkusgrupper, enskilda arbetsgrupper, produktionsbolag och frilanskonstnärer.

Ministeriet stöder den riksomfattande kulturpolitiska verksamheten och hobbyverksamheten på området genom att fördela anslag till riksomfattande organisationer. Informationscentralen för cirkus och dans svarar för informationsverksamheten på området.

Performance- och scenkonst

Performance- och scenkonsten är plats- och situationsbunden konst som förenar olika konstarter. Inom performance- och scenkonsten finns ca 150–300 konstnärer samt otaliga grupper och föreningar som kan få stipendier och understöd av statens scenkonstkommission.

Ytterligare information

Katri Santtila, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330285   E-postadress:


Mari Karikoski, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330209   E-postadress: