Rättsskyddsnämnden för studerande

Rättsskyddsnämnden för studerande är en oberoende riksomfattande nämnd som verkar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Om en anordnare av yrkesutbildning, en yrkeshögskola eller ett universitet fattar ett beslut om indragande eller återställande av studierätten för en studerande, är det nämnden som avgör ärenden som gäller överklaganden.

Nämndens sammansättning

Nämnden har en ordförande, en vice ordförande och tio andra medlemmar, samtliga med uppdraget som bisyssla.  Var och en av de övriga medlemmarna har alla en personlig ersättare.

Nämndens ordförande och vice ordförande ska ha avlagt högre högskoleexamen i juridik.  Av de övriga medlemmarna ska minst en ha expertis på yrkesutbildning, en på högskolesektorn, en på medicin, en på studerandehälsovård och en på elevvård i övrigt. I nämnden ska också finnas företrädare för undervisningspersonal och studerande.  Ärenden föredras för nämnden av en föredragande som ska ha högre högskoleexamen.

Ordföranden eller vice ordföranden för nämnden sammankallar den vid behov, om det finns ändringssökanden som är anhängiga. I regel brukar nämnden sammanträda ungefär en gång i månaden.

Lagstiftning

Närmare bestämmelser om nämndens verksamhet finns i lagen om Rättsskyddsnämnden för studerande (956/2011).

På behandlingen av ärenden i nämnden tillämpas lag om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat särskilt föreskrivs i lagen om Rättsskyddsnämnden för studerande.

Kontaktuppgifter

Rättsskyddsnämnden för studerande
Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29
00023 Statsrådet

telefon 0295 16001 (Växel)
[email protected]

Kontakt med sekreteraren fås per e-post på adressen ovan.