Studier och examina

Leipuriopiskelijoita Kuva: OKM/Liisa TakalaExamensstrukturen inom yrkesutbildningen följer en trestegsmodell. Den omfattar examina av tre slag: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen.

Det finns cirka 160 yrkesinriktade examina.

Yrkesinriktad grundexamen

Den som avlagt en yrkesinriktad grundexamen har breda grundläggande yrkesfärdigheter för olika uppgifter inom en bransch samt mer specialiserat kunnande och sådan yrkesskicklighet som arbetslivet kräver inom minst ett delområde.

I en yrkesexamen ska examinanden visa att han eller hon har sådan yrkesskicklighet i enlighet med arbetslivets behov som är djupare än den som krävs för grundexamen eller som gäller mer avgränsade arbetsuppgifter. I en specialyrkesexamen ska examinanden visa att han eller hon har sådan yrkesskicklighet i enlighet med arbetslivets behov som innefattar djupa yrkeskunskaper eller mångprofessionellt kunnande.

En yrkesinriktad grundexamen kan avläggas:

  • antingen vid yrkesläroanstalter som examensinriktad utbildning eller
  • som fristående examen.  

Yrkes- och specialyrkesexamina avläggs alltid genom fristående examina.

Den grundläggande yrkesutbildningen planeras i första hand för behoven hos dem som börjar studera direkt efter den grundläggande utbildningen och andra som saknar arbetserfarenhet och yrkesskicklighet.

Man kan avlägga yrkesinriktad grundexamen och studentexamen samtidigt, varvid den som avlägger examen studerar inom grundläggande yrkesutbildning och kan delta i studentexamen. Kurser som avläggs i gymnasiet räknas till godo i yrkesstudierna och avläggandet av examen och efter godkända studentskrivningar får den som avlägger examen ett studentexamensbetyg.

De fristående examina är i första hand ett sätt att påvisa yrkesskickligheten för personer som redan har arbetserfarenhet eller verkar i arbetslivet och en möjlighet att visa behärskandet av arbetslivets uppgiftshelheter i examenstillfällen.

Före examenstillfället kan personen delta i utbildning som förbereder för fristående examen. Utbildningsanordnaren ansvarar för den personliga tillämpningen när det gäller ansökan till fristående examen och till utbildning som förbereder för sådan, avläggande av examen och förvärv av behövlig yrkesskicklighet.

Utöver yrkesinriktade examina och examendelar kan man inom den grundläggande yrkesutbildningen avlägga handledande utbildningar samt inom  den yrkesinriktaed tilläggsutbildningen andra yrkesinriktade tilläggsutbildningar som inte leder till examen.

Den övriga yrkesinriktade tilläggsutbildningen är avsedd speciellt för sådana behov av att utöka kompetensen för vilka det inte erbjuds utbildning som förbereder examen.

Specialundervisning inom yrkesutbildningen

Yrkesinriktad specialundervisning är avsedd för studerande som på grund av inlärningssvårigheter, skada, sjukdom eller någon annan orsak behöver långvarigt eller regelbundet stöd för inlärningen och studierna. Med specialundervisning avses systematiskt pedagogiskt stöd som grundar sig på personliga mål och färdigheter samt särskilda undervisnings- och studiearrangemang.

Målet för specialundervisningen är att den studerande kan uppnå de krav på yrkesskicklighet och de mål för kunnandet som anges i examens- eller utbildningsgrunderna. I specialundervisningen kan dock avvikelser göras från examensgrunderna genom att anpassa kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet samt bedömningen av kunnandet i den omfattning detta är nödvändigt med hänsyn till den studerandes individuella mål och färdigheter.

Avgifter för yrkesutbildning

Avläggande av en yrkesinriktad grundexamen samt den utbildning som förbereder eller leder till examen kostar ingenting.

Inom den grundläggande yrkesutbildningen betalar den studerande dock själv en del av studiekostnaderna: t.ex. läroböckerna samt arbetsredskap, apparater och material för eget bruk som den studerande behåller efter utbildningen. Måltiderna är avgiftsfria och den studerande har möjlighet till skolresestöd.

I utbildning som förbereder för yrkesexamen och specialyrkesexamen samt i annan tilläggsutbildning kan en skälig studieavgift tas ut hos de studerande.

Ansökan till utbildning

Ansökan till grundläggande yrkesutbildning (grundexamina) sker huvudsakligen genom gemensam ansökan. Ansökan till läroanstalten sker direkt utan gemensam ansökan om man vill avlägga utbildning som förbereder för yrkesinriktad grundexamen som fristående examen, yrkesinriktad grundexamen som läroavtalsutbildning, utbildning på främmande språk som ordnas av yrkesläroanstalter och specialyrkesläroanstalter eller utbildning som förbereder eller handleder för yrkesutbildning.

De som avlagt lärokursen för den grundläggande utbildningen eller motsvarande tidigare lärokurs kan söka till grundläggande yrkesutbildning. Som studerande kan även antas en person som annars har tillräckliga färdigheter att klara studierna. En del av nybörjarplatserna kan reserveras för dem som gått gymnasiet och avlagt studentexamen.

En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara ett hinder för antagning som studerande. Som studerande kan dock inte antas en person som på grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning till studierna, om kraven på säkerhet vid studierna så förutsätter och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder.

Genom förordning av undervisningsministeriet har det föreskrivits om grunderna för antagning av studerande inom utbildning för yrkesinriktade grundexamina Grunderna är bl.a.

  • tidigare allmän skolframgång och betonade vitsord,  
  • prioritering av ansökningsönskemål,
  • arbetserfarenhet och  
  • kön.

De som ansöker direkt efter den grundläggande utbildningen eller påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen får extrapoäng. Utbildningsanordnaren beslutar om att ordna eventuella inträdes- eller lämplighetsprov.

Till läroavtalsutbildning söker man genom att kontakta anordnaren av yrkesutbildning på det egna området som ordnar läroavtalsutbildning. Om personen redan har en arbetsplats måste arbetsplatsens förutsättningar för läroavtalsutbildning utredas på förhand. I annat fall söker man till läroavtalsutbildning genom att söka en arbetsplats som lämpar sig för läroavtalsutbildning.

Yrkes- och specialyrkesexamen kan avläggas exempelvis på basis av kompetens som förvärvats i arbetslivet eller efter en utbildning som förbereder för ett examenstillfälle. Examina avläggs som fristående examina. Före examenstillfället deltar de flesta studerande i utbildning som förbereder för fristående examen, men det är dock inte obligatoriskt.

Studier på arbetsplatsen

I grundläggande yrkesutbildning ingår alltid lärande i arbetet. Lärande i arbetet är handledda och målinriktade studier som sker på arbetsplatsen. Målet är att man förvärvar en del av den praktiska yrkesskickligheten som ingår i examen. Lärandet i arbetet som ingår i grundläggande yrkesutbildning omfattar minst 30 kompetenspoäng.

Med läroavtalsutbildning avses studier som ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter och som kompletteras med teoretiska studier. Studierna är tidsbundna och bygger på ett skriftligt arbetsavtal.

Läroavtalsutbildningen förutsätter att arbetsplatsen har tillräcklig produktions- och serviceverksamhet och nödvändiga arbetsredskap för att ordna utbildning enligt grunderna för läroplanen eller fristående examen och kompetent yrkeskunnig personal som kan utses till ansvariga utbildare för den studerande. 

Genom läroavtalsutbildning kan man avlägga yrkesinriktade grundexamina och yrkes- och specialyrkesexamina. Som läroavtal kan man också avlägga påbyggnadsutbildning som inte leder till examen. Företagare kan utbilda sig själva med läroavtal i ett eget företag.

Läroavtalsutbildningen bygger på ett tidsbundet arbetsavtal mellan arbetsgivaren och en minst 15 år gammal läroavtalsstuderande. I samband med läroavtalet utarbetas ett personligt studieprogram på basis av grunderna för läroplanen eller grunderna för fristående examen som fastställts av Utbildningsstyrelsen.

Arbetsgivaren betalar lön enligt kollektivavtalet till läroavtalsstuderanden under den tid utbildningen sker på arbetsplatsen. Under den teoretiska utbildningen får de studerande studiesociala förmåner, såsom dagtraktamente samt ersättningar för resekostnader och inkvartering. Till arbetsgivaren betalas utbildningsersättning för de kostnader som förorsakas av utbildningen på arbetsplatsen.

På andra webbplatser

 Studieinfo.fi (information om utbildningar och sökande)

eGrunder (grunderna för examina inom yrkesutbildningen)

Vipunen  utbildningsförvaltningens statistiktjänst

Ytterligare information

Petri Lempinen, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Ylijohtaja 0295330180