Religiösa samfund

Kynttilöitä. KUVA: Juha Tuomi / Rodeo.fiUndervisnings- och kulturministeriet är den föredragande myndigheten i förhållande till riksdagen när riksdagen fattar beslut om lagar som omfattar religiösa samfund.

Ministeriet anvisar kyrkan de medel som behövs för att kyrkan ska kunna sköta sina lagstadgade, samhälleliga uppgifter. Vidare beviljar ministeriet understöd till registrerade, religiösa samfund som inte har rätt att ta ut skatt.

Enligt lagen om religionsfrihet omfattar de religiösa samfunden

  • den evangelisk-lutherska kyrkan
  • det ortodoxa kyrkosamfundet
  • religionssamfund som har registrerats i enlighet med lagen om religionsfrihet

Ideella organisationer eller organisationer utan rättslig organisering bedriver i vissa fall religiös verksamhet.

Den evangelisk-lutherska kyrkan och den ortodoxa kyrkan är folkkyrkor i Finland. Majoriteten av befolkningen tillhör dem och de har en särställning som föreskrivs i lag.

Församlingarna förmedlar medlemsuppgifterna till myndigheterna

Befolkningsregistercentralen samlar in information av församlingarna och magistraten om vilka religiösa samfund befolkningen tillhör.

Patent- och registerstyrelsen upprätthåller ett register (ett föreningsregister) över de religiösa samfunden.

Ytterligare information

Hanna Kiiskinen, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning Telefon:0295330086   E-postadress: