Hållbar utveckling och Agenda 2030 vid undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet tar i beaktande målen och principerna för en hållbar utveckling i sina strategier samt i styrningen av myndigheter och institutioner inom det egna förvaltningsområdet. 

Handlingsplanen för hållbar utveckling på global nivå, Agenda 2030, antogs av FN 2015. Agenda 2030 utgör den första gemensamma handlingsplanen och de globala målen för FN:s medlemsländer i syfte att får till stånd en hållbar utveckling.

Finland har ett globalt ansvar och verkar aktivt och i egenskap av föregångare för att nå de globala målen för Agenda 2030. Undervisnings- och kulturministeriet har för sin del i sin strategi 2030 gett löfte om att stärka Finlands internationella genomslag och globala ansvar samt förbundit sig till en hållbar utveckling.

Riktlinjer för en hållbar utveckling inom förvaltningsområdet

Undervisnings- och kulturministeriet har dragit upp riktlinjer (2020) som ska bidra till en hållbar grund inom förvaltningsområdets verksamhet.

Genom utbildnings-, forsknings-, kultur-, ungdoms- och idrottspolitiken kan ministeriet och dess förvaltningsområde delta i främjandet av samtliga mål för Agenda 2030. Det innebär bland annat att rätten till utbildning på lika villkor, en högklassig småbarnspedagogik, en höjning av kompetens- och utbildningsnivån, kontinuerligt lärande, tillgången till information och de kulturella rättigheterna samt välfärden och delaktigheten tillgodoses. 

Undervisnings- och kulturministeriet följer upp och utvärderar genomförandet av riktlinjerna sektorsvis och gemensamt inom hela förvaltnings området.

17 mål för hållbar utveckling

Bild: Globalamålen.se

Upplysningar

Satu Heikkinen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott Telefon:0295330102   E-postadress:


Hannu Vainonen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kansainvälisten asiain sihteeristö (KAS) Telefon:0295330323   E-postadress:


Emma Harju, sakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330134   E-postadress:


Aki Tornberg, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS) Telefon:0295330316   E-postadress: