Utvecklingen av utbildningen på andra stadiet 

En högklassig och mångsidig utbildning på andra stadiet är möjlig för alla. Valmöjligheterna inom gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen samt sättet att ordna, styra och finansiera utbildningen utvecklas för att säkerställa möjligheten att studera på olika håll i Finland. 

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Skillnaderna i befolkningsutvecklingen mellan olika regioner och förändringarna i arbetslivet påverkar uppgifterna och ordnandet i fråga om gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. 

I syfte att förbereda sig inför förändringarna bereder man åtgärder för att: 

 • trygga tillgången till och kvaliteten på utbildning på andra stadiet
 • svara på behoven i fråga om läroplikten och kontinuerligt lärande
 • svara på kompetensbehoven i arbetslivet och samhället.

Målen hänför sig till riktlinjerna i den utbildningspolitiska redogörelsen och stöder bland annat reformen av det kontinuerliga lärandet. En del av åtgärderna ämnar man genomföra under den pågående regeringsperioden, medan en del kommer att beredas som förslag inför nästa regeringsprogram.

En högklassig utbildning på andra stadiet för alla – mål, åtgärder och framsteg 

I regeringens utbildningspolitiska redogörelse (2021) ingår målet att trygga tillgängligheten för yrkesutbildning och gymnasieutbildning i en situation där befolkningsutvecklingen i olika regioner är väldigt varierande.

Reformen av gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen är nödvändig för att unga och vuxna även i fortsättningen ska ha möjlighet att utveckla sin kompetens genom högklassig utbildning på andra stadiet. Befolkningsförändringen och förändringarna i arbetslivet är så omfattande att man med de nuvarande verksamhetssätten och strukturerna inte längre klarar av att möta framtidens utmaningar.

Genom projektet stöds också en snabbare och mer omfattande övergång från andra stadiet till högre utbildning bland unga. I arbetet beaktas den pågående reformen av det kontinuerliga lärandet.

Gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen omfattas även i fortsättningen av separat lagstiftning som berör finansieringen, styrningen och ordnandet av utbildningen och som beaktar utbildningsformernas olika mål och uppgifter.

Beredningen omfattar:

Innehållsmässig utveckling av studiemöjligheterna

 • Korsvisa studier i fråga om innehållet i gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen.
 • Avläggande av två examina samtidigt.

Utveckling av finansieringen

 • Utveckling av åtgärder för att förenkla finansieringen och differentiera finansieringen av läropliktiga och kontinuerligt lärande på ett ändamålsenligt sätt.
 • Utveckling av finansieringsgrunder för yrkesutbildningen som stöder målen för den läropliktiga utbildningen.
 • Avveckling av den kvantitativa regleringen av läropliktiga inom yrkesutbildningen.
 • Utveckling av lämpliga finansieringsgrunder för kontinuerligt lärande. 

Utveckling av styrningen av verksamheten

 • Utveckling av åtgärder för att se över styrningen av yrkesutbildningens verksamhet så att den blir mer strategisk och tydligare i fråga om dess processer.
 • Bedömning av behoven av att se över styrningen av gymnasieutbildningens verksamhet.

Utveckling av anordningssätten, verksamhetsmodellerna och samarbetet

 • Utarbetande av enhetliga riktlinjer på riksnivå för att utveckla anordnarstrukturen.
 • Understödet för små gymnasier utvecklas för att stödja utarbetandet av ändamålsenliga lösningar i regionerna samt trygga tillgången till utbildning på regional nivå och på nationalspråken.
 • Besluten ska fattas lokalt och med beaktande av lokala förhållanden.

Ytterligare information

Ville Heinonen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), ansvarsområdet för strategisk styrning Telefon:0295330105   E-postadress:


Petri Lempinen, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Ylijohtaja Telefon:0295330180   E-postadress: