Utvecklingen av gymnasieutbildningen

För att utveckla gymnasieutbildningen bereder undervisnings- och kulturministeriet förslag som gäller band annat finansieringen av gymnasieutbildningen, reformen av studentexamen och gymnasiediplomen samt stödet för lärande. Riktlinjerna för reformerna har fastställts i regeringsprogrammet.

Regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering har i fråga om gymnasieutbildningen som mål att säkerställa en omfattande allmänbildning och behörighet för fortsatta studier för de studerande. Gymnasieutbildningen utvecklas som en egen utbildningsform som har en egen lagstiftning som styr verksamheten samt ett eget finansieringssystem.

Stödet för lärande och rätten till stödundervisning

Stödet för gymnasieelevernas lärande förnyas och gymnasieeleverna får rätt till stödundervisning. Genom studiehandledning och multiprofessionellt stöd säkerställs att varje studerande får det stöd som han eller hon behöver. Stödet riktas särskilt till unga som riskerar att bli efter i undervisningen.

Reformen av studentexamen

Gymnasiediplomen utvecklas så att ett prov i studentexamen i fortsättningen kan ersättas med ett gymnasiediplom.

Avläggande av studentexamen på engelska möjliggörs för en noggrant avgränsad målgrupp.

Gymnasiediplomen

Den studerande får rätt att avlägga gymnasiediplom och utbildningsanordnaren blir skyldig att erbjuda möjlighet att avlägga gymnasiediplom. Detta förutsätter ändringar i lagstiftningen och en utveckling av bedömningen av gymnasiediplom.

Finansieringen av gymnasieutbildningen

Målet är att förnya finansieringssystemet för gymnasieutbildningen och samtidigt bevara ett täckande gymnasienätverk. Ordnandet av gymnasieutbildning tryggas också i områden där antalet barn och unga i framtiden är mindre.

Avsikten är att finansieringen av gymnasieutbildningen bättre ska motsvara kostnaderna för att ordna utbildningen. Det så kallade tillägget för mindre gymnasier som ingår i finansieringssystemet reformeras och en jämlik fördelning av kommunernas finansieringsansvar enligt elevens hemkommun främjas.

Det görs konsekvensbedömningar av ändringarna i finansieringsmodellen och för ändringarna reserveras en tillräckligt lång övergångsperiod.

Beredningen av reformerna

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda genomförandet av de riktlinjer i regeringsprogrammet som gäller gymnasieutbildningen. Arbetsgruppens mandattid går ut den 31 december 2024.

Mer information

Petri Lempinen, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Ylijohtaja Telefon:0295330180   E-postadress: