Registrerade religiösa samfund

Undervisnings- och kulturministeriet presenterar för riksdagen de lagförslag som omfattar religiösa samfund. Ministeriet är också det organ som beviljar understöd till registrerade religiösa samfund. När ett samfund registreras så bedömer ministeriets sakkunnignämnd om det följer religionsfrihetslagen.

De registrerade religiösa samfunden har privaträttslig status och religionsfrihetslagen föreskriver hur man går till väga vid registreringen. Jehovas vittnen, Finlands Frikyrka, Katolska kyrkan i Finland, Adventskyrkan och de islamiska samfunden är de största registrerade samfunden i Finland.

Rätten att bekänna och att utöva en religion har enligt religionsfrihetslagen inte förbehållits de registrerade samfunden.  Den status som ett registrerat religiöst samfund har inverkar på många samhälleliga rättigheter. Bland dem finns medlemmarnas rätt att få religionsundervisning.

Att grunda och registrera ett religiöst samfund

Syftet med ett registrerat religiöst samfund är att erbjuda personer sådan verksamhet som ansluter sig till deras trosbekännelse och till deras utövande av sin religion. De grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna ska respekteras. Avsikten för samfundet får inte vara att eftersträva ekonomisk vinst eller att i huvudsak bedriva ekonomisk verksamhet.

Det krävs 20 myndiga personer för att registrera ett religiöst samfund. En stiftelseurkund behövs. Samfundsordningen, som religionsfrihetslagen ger mer detaljerade bestämmelser om, är en del av stiftelseurkunden.

Patent- och registerstyrelsen, som upprätthåller ett register över de religiösa samfunden, har hand om registreringen.

I anslutning till undervisnings- och kulturministeriet fungerar en sakkunnignämnd vars uppgift är att ge Patent- och registerstyrelsen utlåtanden om huruvida syftet och verksamhetsformerna för ett religionssamfund motsvarar kraven i religionsfrihetslagen.

Understöd till registrerade religiösa samfund

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar enligt ansökan statsstöd till den verksamhet som religiösa samfund bedriver. Stödets storlek räknas ut utgående från samfundets medlemstal.

Ministeriet stöder i vissa fall samfundets officiella religionsutövning liksom sådana planerings- eller reparationskostnader som hänför sig till samfundets verksamhet bland medlemmarna.

På andra webbplatser

Ytterligare information

Hanna Kiiskinen, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning Telefon:0295330086   E-postadress: