Produkt- och tjänsteutvecklingen inom konst och kultur

Konstens och kulturens finansiering utgör grunden för produkt- och tjänsteutvecklingen inom konst och kultur. Undervisnings- och kulturministeriet samt Centret för konstfrämjande är parter som beviljar konst- och kulturrelaterad finansiering. Finansiering finns att få bl.a. för att utveckla affärsverksamhet i det inledande skedet.

Den konst- och kulturrelaterade finansieringen är avsedd framför allt för att producera konstnärligt innehåll. Konstnärer och samfund kan från Centret för konstfrämjande ansöka om stipendier, priser och understöd. Vissa stiftelser finns också till för att finansiera konst och kultur.

Utöver konstnärligt innehåll kan utvecklandet av produkter och tjänster ha att göra med affärsekonomiska syften. Kundernas behov, t.ex. behoven hos dem som använder konst och kulturprodukter, möjligheterna att mångfaldiga produkterna och tjänsterna och den kommersiella distributionen är viktiga i sammanhanget.

Koncept för idéutveckling, pilotprojekt, prototyper och presentation finansieras av de tippningsvinstmedel som undervisnings- och kulturministeriet förfogar över. Centret för främjande av audiovisuell kultur AVEK beviljar DigiDemo, CreaDemo och CreMA –finansiering. Syftet är att ta fram ny produktutveckling samt nya produkt- och tjänsteinnovationer. CreMA-finansiering beviljas sådana produkt- och serviceutvecklingsprojekt där dels kunnande inom de kreativa branscherna överförs till andra branscher, dels de kreativa branscherna är mottagare av kunnande från andra branscher. På årlig nivå arrangerar AVEK en LIFT Pitch -tävling, som går ut på att belöna innovativa produkt- och serviceidéer inom de kreativa branscherna.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) samt TEKES beviljar finansiering för affärsverksamhet inom den kreativa ekonomin, speciellt inom branscher som strävar efter tillväxt.

Ytterligare information

Kirsi Kaunisharju, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning Telefon:0295330144   E-postadress: