Årsklocka för finansieringen av yrkesutbildningen

Årsklockan innehåller en sammanställning över de viktigaste tidtabellerna för finansieringen av yrkesutbildningen. Här ingår tidtabellerna för såväl statsandelsfinansiering, strategifinansiering som för utlysning och utdelning av statsunderstöd. Årsklockan uppdateras regelbundet vid behov.

År 2020

April - Maj I Juni I Augusti I SeptemberOktober I December

April - Maj

Utlysning av finansiering som delas ut genom det första tilläggsprestationsbeslutet (statsandel)

 • tilläggsanslag för undervisning och handledning i tilläggsbudgeten för 2020 (80 milj. euro)
 • ansökningstid 17.3. - 12.5. (vecka 12-20)

 Utlysning av statsunderstöd (UKM)

 • understöd som delas ut som strategifinansiering enligt finansieringslagen
 • ansökningstid 15.4. – 19.5. (vecka 16-21)
 • kompensationsstöd för undervisningsskog för 2020
 • ansökningstid 4.5. - 29.5. (vecka 19 - 22)

Utlysning av den första helheten gällande utvecklingen av kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen (UBS)

 • ansökningstid 17.4. - 29.5. (vecka 16 - 22)

Beslut i ärenden gällande omprövning av egentliga prestationsbeslut för 2020 senast 30.4. 

Juni

Beslut om de första tilläggsprestationsbesluten (tilläggsanslag för undervisning och handledning) senast 9.6

Beslut om kompensationsstöd för undervisningsskog senast 18.6.

Beslut om rättelseyrkanden som gäller det egentliga prestationsbeslutet för 2020 före 18.6.

Beslut om strategifinansiering för 2020 senast 25.6.

Beslut som gäller den första understödshelheten för programmet för kvalitet och jämställdhet (Utbildningsstyrelsen)

Ansökningsbrev för det andra beslutet om tilläggsprestationer till utbildningsanordnarna

Juli

Utlysning av finansiering som delas ut genom årets andra beslut om tilläggsprestationer (statsandel)

 • finansiering som lämnats för fördelning till finansåret 2020 för akuta arbetskraftsbehov (fördelas som studerandeår och vid behov som en behovsprövad höjning av basfinansieringen)
 • När det gäller yrkesutbildningen föreslås det 30 milj. euro för studiehandledning för studerande som avbrutit sina studier eller som löper risk att avbryta sina studier samt för studiehandledning och möjliggörande av yrkesprov för studerande som håller på att ta examen.
 • IV tilläggsfinansiering som beslutats i tilläggsbudgeten för behovet av tilläggsstöd till följd av coronaviruspandemin (riktas särskilt till studiehandledning för studerande som avbrutit sin utbildning eller riskerar avbryta sin utbildning samt studiehandledning för studerande som håller på att avlägga examen och för att möjliggöra yrkesprov)
 • ansökningstid 1.7–31.8. (vecka 27-36)

Augusti

 

September

Det andra beslutet om extra prestationer för 2020 (finansiering som lämnats för fördelning för finansåret 2020 och tilläggsfinansiering som beslutats i tilläggsbudgeten IV) senast 30.9.

Rätt att kunna – ansökan om statsunderstöd för programmet för utveckling av yrkesutbildningens kvalitet och jämlikhet (Programmet Rätt att kunna) (Utbildningsstyrelsen). Med de statsunderstöd som är under ansökan utvecklas studiehandledningen och kvaliteten på handledningen samt de grundläggande färdigheterna och färdigheterna för fortsatta studier hos studerande i alla åldrar. Dessutom stärks studerandenas välbefinnande, samhörighet och delaktighet samt läroanstalternas säkerhetskultur. Dessutom förbättras utbildningsanordnarnas kompetens i förändringsledarskap samt utvecklas den pedagogiska ledningen och ledningen av tjänster. 

Oktober

Utlysning gällande egentliga prestationsbeslut för 2021 inleds

 • studerandeår
 • tilläggsanslag för undervisning och handledning för 2021
 • övrig behovsprövad höjning av basfinansieringen

November

December

Egentliga prestationsbeslut för 2021.

Beslut om statsunderstöd för programmet för utveckling av kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen (UBS).