Formgivning och arkitekturArkkitehtuuria

Genom formgivningsprogrammet främjar man i stor utsträckning användningen och tillämpningen av formgivning. Genom arkitekturpolitiken stärker man den byggda miljöns kvalitet och stöder man dess värnande. Undervisnings- och kulturministeriet stöder formgivning och arkitektur bland annat genom statsunderstöd.

 

Formgivning

Målet är att stärka kompetensen inom formgivning och att utnyttja den bättre. 

Undervisnings- och kulturministeriet stöder riksomfattande sammanslutningar inom formgivning genom att bevilja statsunderstöd enligt prövning för kulturpolitiskt viktig verksamhet. De största stödmottagarna är Ornamo Art and Design Finland och föreningen för formgivare inom visuell kommunikation Grafia ry. Formgivningen stöds också genom att museer inom branschen beviljas statsandelar eller statsunderstöd enligt prövning (Museiverket).

Statens arkitektur- och formgivningskommission fungerar som expertorgan inom formgivning.

Arkitektur

Syftet med arkitekturpolitiken är att stödja skapandet och bevarandet av en god byggd miljö och att främja arkitektur och byggnadskultur av hög kvalitet. Inom såväl det offentliga som det privata byggandet strävar man efter att reservera en den av byggnadskostnaderna för anskaffningar av konst i enlighet med den så kallade procentprincipen.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder riksomfattande sammanslutningar inom arkitektur genom att bevilja statsunderstöd enligt prövning för kulturpolitiskt viktig verksamhet. Arkitekturen stöds också genom att museer inom branschen beviljas statsandelar eller statsunderstöd enligt prövning (Museiverket).

Informationscentret för arkitektur Archinfo är en förenande aktör inom branschen som producerar, förmedlar och sammanställer information om arkitektur. Archinfo fungerar som sakkunnig inom arkitekturpolitik och -fostran och främjar den internationella kännedomen om den finländska arkitekturens värderingar och kompetens.

Statens arkitektur- och formgivningskommission fungerar som expertorgan inom arkitektur.

Finlands arkitekturpolitiska program

Mot en hållbar arkitektur – Finlands nationella arkitekturpolitiska program 2022–2035 publicerades i januari 2022. Syftet med programmet är att förbättra livsmiljöns kvalitet och att stärka samarbetet mellan de aktörer som påverkar den byggda miljön. Kärnan i programmet utgörs av den byggda miljöns ekologiska, sociala, ekonomiska och kulturella hållbarhet.

En samordningsgrupp har sammankallats till stöd för genomförandet av programmet. I gruppen deltar undervisnings- och kulturministeriet, miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet, Centret för konstfrämjande, Museiverket och Archinfo.

Det arkitekturpolitiska programmet är det andra i ordningen. Finlands första arkitekturpolitiska program kom ut år 1998.

Programmet har innehållsmässiga beröringspunkter med internationella initiativ och åtgärder på arkitekturområdet, såsom det nya europeiska Bauhausinitiativet och Davosdeklarationen. Informationscentret för arkitektur Archinfo fungerar som Finlands kontaktpunkt för det nya europeiska Bauhaus.

Arkitekturtävlingar

Undervisnings- och kulturministeriet företräder staten i betydande arkitekturtävlingar. Byggprojekt med anknytning till den nationella kulturen och som genomförts genom arkitekturtävlingar är band annat Musikhuset och Centrumbiblioteket.  

Nytt arkitekturpolitiskt program

Nytt arkitekturpolitiskt program

Arbetsgrupp gör upp arkitekturpolitiskt program för Finland.

Apoli2020-programments beredning

Ytterligare information

Emma Harju, sakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330134   E-postadress:


Mari Karikoski, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330209   E-postadress: