Formgivning och arkitekturArkkitehtuuria

Genom formgivningsprogrammet främjar man på ett omfattande sätt användandet och tillämpandet av formgivning. Inom arkitekturpolitiken arbetar man för och värnar om rätten till en välbyggd miljö. Undervisnings- och kulturministeriet stöder formgivnnig och arkitektur bl.a. genom statsunderstöd.

 

Formgivning

Målet med det nationella formgivningsprogrammet är att förbättra kompetensen och att bättre utnyttja formgivning.  Programmet Formge Finland (2013) bereddes under ledning av arbets- och näringsministeriet i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder riksomfattande formgivningsorganisationer genom att bevilja dem behovsprövat understöd. Bl.a. Industrikonstförbundet Ornamo rf., som representerar många riktningar inom formgivningen och Grafia rf., som representerar planering inom visuell kommunikation, är understödsmottagare. Formgivningen stöds också genom att museer inom branschen beviljas statsandelar eller behovsprövat statsunderstöd.

Expertorgan inom formgivningen är statens arkitektur- och formgivningskommission   

Arkitektur

Målet med statens arkitekturpolitik är att stöda skapandet av en god byggnadsmiljö och värnandet om den samt att stöda arkitektur på hög nivå. Såväl inom det offentliga som inom det privata byggandet strävar man efter att reservera en den av byggnadskostnaderna för konsanskaffningar i enlighet med den så kallade procentprincipen.

Finlands första nationella arkitekturpolitiska program (Aipoli) blev färdigt 1998. Undervisnings- och kulturministeriet bereder arbetet med det nya programmet.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder riksomfattande arkitekturorganisationer genom att bevilja dem behovsprövat understöd för kulturpolitiskt betydande verksamhet. Byggnadskonsten stöds också genom att museer inom branschen beviljas statsandelar eller behovsprövat statsunderstöd.

Informationscentret för arkitektur ARCHINFO är en aktör som förenar arkitekturbranschen. centret producerar, förmedlar och samlar information om arkitektur. Centret fungerar som sakkunnig inom arkitekturpolitik och -fostran samt främjar kulturexport och internationaliseringen av finländsk arkitektur.

Sakkunnigorgan inom arkitektur är statens arkitektur- och formgivningskommission.

Arkitekturtävlingar

Undervisnings- och kulturministeriet representerar staten i betydande arkitekturtävlingar. Byggnadsprojekt som förverkligats genom arkitekturtävlingar och som hänför sig till den nationella kulturen är bl.a. Musikhuset och Centrumbiblioteket.

Nytt arkitekturpolitiskt program

Nytt arkitekturpolitiskt program

Arbetsgrupp gör upp arkitekturpolitiskt program för Finland.

Apoli2020-programments beredning

Ytterligare information