Undervisnings- och kulturministeriets uppgifter och mål

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar för utvecklandet av utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken i Finland och för det internationella samarbetet.

Det arbete som görs inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområden påverkar människors välfärd och framgång på lång sikt. Ministeriets mål är att garantera medborgarna möjligheter att utveckla sig själva genom utbildning och kulturtjänster, att trygga den yrkeskunskap som arbetslivet behöver, att stärka den nationella kulturen samt att främja internationellt samarbete.

Undervisnings- och kulturministeriets uppgifter i statsrådet och på förvaltningsområdet

De ärenden som ministeriet ansvarar för styrs av den minister vars "portfölj" verksamhetsområdet hör till enligt regeringens arbetsfördelning.

Undervisnings- och kulturministeriets uppgift är att 

  • styra och genomföra de åtgärder som avtalats om i regeringsprogrammet
  • bereda lagar, förordningar och beslut som gäller verksamhetsområdet
  • bereda ärenden i anslutning till statsbudgeten och övrig ekonomiplanering på verksamhetsområdet
  • styra ämbetsverk och inrättningar på sitt förvaltningsområde och behandla ärenden som gäller dem
  • fördela anslag till statliga ämbetsverk och inrättningar
  • bevilja statsunderstöd till kommuner, samkommuner och privata sammanslutningar
  • delta i beredningen och beslutsfattandet i EU-organ
  • delta i internationella organisationers verksamhet, nordiskt samarbete, samarbete i närområdena och i bilateralt samarbete.

I förordningarna om ministerierna föreskrivs om ministeriernas uppgifter och i reglementet för statsrådet föreskrivs om ministeriernas verksamhetsområden.  I arbetsordningen bestäms bl.a. om styrningen av förvaltningsområdet, ledningen samt om hur ärenden bereds och avgörs.