Hoppa till innehåll

Lagförslaget om utvidgning av läroplikten på remiss

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 30.4.2020 15.19 | Publicerad på svenska 30.4.2020 kl. 15.25
Pressmeddelande

Ett utkast till regeringsproposition om utvidgning av läroplikten har sänts på remiss. Enligt förslaget höjs läropliktsåldern till 18 år och det blir avgiftsfritt att avlägga en examen på andra stadiet. Remissbehandlingen pågår till den 15 juni 2020.

Regeringsprogrammet har som mål att alla unga genomgår en utbildning på andra stadiet. I och med att kompetenskraven ökar förutsätter sysselsättning för närvarande minst en examen på andra stadiet. Syftet med att läropliktsreformen är att höja utbildnings- och kompetensnivån på alla utbildningsnivåer, minska inlärningsskillnaderna och att öka den utbildningsmässiga jämlikheten.

Enligt propositionen upphör läroplikten när den unga fyller 18 år eller avlägger studentexamen eller yrkesexamen.

Innan den unga övergår till utbildning på andra stadiet kan han eller hon också genomgå en utbildning i övergångsskedet. I propositionen sammanslås utbildningarna i övergångsskedet till en helhet som består av olika delar. I den nya utbildningen i övergångsskedet ingår påbyggnadsundervisningen inom den grundläggande utbildningen (tionde klassen), utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA). Enligt förslaget införs den nya utbildningshelheten hösten 2022.

Avgiftsfri examen

Det föreslås att det ska vara avgiftsfritt för unga att avlägga en examen på andra stadiet. Efter reformen är även alla nödvändiga läromedel och redskap som behövs för studier på andra stadiet avgiftsfria. De redskap som behövs i utbildningar med en särskild betoning, såsom musikinstrument och sportutrustning, ska fortfarande betalas av den studerande själv.

Rätten till avgiftsfri utbildning på andra stadiet gäller till utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år. När den studerande som 16-åring övergår från den grundläggande utbildningen till andra stadiet har han eller hon i princip rätt till avgiftsfri utbildning i 4,5 år.

Avgiftsfriheten på andra stadiet omfattar därtill rätt till en daglig måltid inom gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen.

Gränsen för avgiftsfria skolresor sänks från 10 kilometer till 5 kilometer. Dessutom slopas gränsen på 54 euro för minimiresekostnader per månad samt självriskandelen för stödet för skolresor.

Studerande har också i fortsättningen rätt att fritt söka till en studieplats som kan vara var som helst i Finland.

Ansvaret för fullgörandet av läroplikten

Läropliktiga ska före utgången av den sista årskursen inom den grundläggande utbildningen söka till utbildning på andra stadiet, utbildning i övergångsskedet eller till någon annan utbildning som omfattas av läroplikten. Skyldigheten att söka till utbildning fortsätter tills den studerande får en utbildningsplats.

Enligt förslaget är anordnaren av grundläggande utbildning skyldig att handleda och övervaka den läropliktigas ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen i årskurs 9 i den grundläggande utbildningen. Om den läropliktiga inte får en studieplats i den gemensamma ansökan, fortsätter anordnaren av grundläggande utbildning handledningen så att den läropliktiga ska kunna ansöka om en studieplats i kontinuerlig ansökan efter den gemensamma ansökan. Handlednings- och tillsynsansvaret fortsätter tills den läropliktiga har inlett studier vid en annan läroanstalt.

När en studerande inleder utbildning på andra stadiet övergår ansvaret för handledningen, stödet och övervakningen av den studerande till den som  anordnar gymnasieutbildningen eller yrkesutbildningen.

Läropliktiga kan avbryta fullgörandet av läroplikten för viss tid eller tills vidare av grundad anledning, t.ex. på grund av en sjukdom eller skada som påverkar fullgörandet av läroplikten.

Tidsplan för beredningen

Remissbehandlingen pågår till den 15 juni 2020.

Regeringens proposition lämnas till riksdagen hösten 2020. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2021.

Läroplikten och den avgiftsfria utbildningen på andra stadiet gäller för första gången de unga som avslutar den grundläggande utbildningen våren 2021 och inleder studier på andra stadiet hösten 2021.

Mer information:

  • kanslichef Anita Lehikoinen, tfn 0295 330 182
  • överdirektör Mika Tammilehto, tfn 0295 330 308
  • regeringsrådet Piritta Sirvio, tfn 0295 330 238
Allmänbildande utbildning Utbildning Yrkesutbildning