Identifiering och erkännande av kunnande: Informationsresursen Koski inom fritt bildningsarbete och den grundläggande konstundervisningen

För att underlätta identifieringen och erkännandet av kunnande kan uppgifter om studieprestationer inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen nu registreras i Utbildningsstyrelsens informationsresurs Koski. Ändringen stöder reformen av det kontinuerliga lärandet.

Grundläggande konstundervisning

Uppgifter om grundläggande konstundervisning kan nu föras in i Utbildningsstyrelsens informationsresurs Koski. Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2023.

I och med reformen kan man anteckna gemensamma studier i den allmänna lärokursen, temastudier i den allmänna lärokursen, grundstudier i den fördjupade lärokursen och fördjupade studier i den fördjupade lärokursen, förutsatt att 

  • utbildningsanordnaren har fattat beslut om att erbjuda införande av uppgifter i informationsresursen 
  • utbildningens omfattning anges i studiepoäng och beskrivningen och bedömningen av utbildningen är kompetensbaserad 
  • den studerande har gett sitt samtycke till att uppgifterna om utbildningen registreras

Fritt bildningsarbete

Lagstiftningen som gäller fritt bildningsarbete och Koski har ändrats så att även kunnande som förvärvats vid medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, studiecentraler och idrottsutbildningscenter framöver kan föras in i den nationella informationsresursen Koski. Lagändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2021.

I och med reformen innehåller informationsresursen uppgifter om studieprestationer i utbildningar med fri inriktning inom det fria bildningsarbetet, förutsatt att 

  • huvudmannen för läroanstalten har fattat beslut om att erbjuda införande av uppgifter i informationsresursen för de studerande som deltar i utbildningen.
  • utbildningens omfattning anges i studiepoäng och beskrivningen och bedömningen av utbildningen är kompetensbaserad.
  • den studerande har gett sitt samtycke till att uppgifterna om utbildningen registreras.
  • det kunnande som förvärvats inom utbildningen har godkänts, det vill säga den studerandes kunnande motsvarar minst den nivå som ingår i den kompetensbaserade beskrivningen av utbildningen.

Information och anvisningar

Till stöd för reformen har vi på denna sida samlat material och anvisningar för utbildningsanordnare och huvudmän för läroanstalter inom både grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete. Den studerande kan granska sina egna studieprestationer i tjänsten Min Studieinfo som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Den grundläggande konstundervisningen ingår emellertid ännu inte i utbildningsutbudet i Min Studieinfo. 

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för de anvisningar som hänför sig till reformen och som gäller tolkningen av lagstiftningen eller statsandelsfinansieringen. Utbildningsstyrelsen svarar för det praktiska och tekniska genomförandet av reformen (Koski-tjänsten, eGrunder-tjänsten och Min Studieinfo-tjänsten) och ger läroanstalterna anvisningar i fråga om dessa.

 

Mer information

Petra Heikkinen, sakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330068   E-postadress:


Hanna Koskimies, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330048   E-postadress:


Hanna Kiiskinen, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning Telefon:0295330086   E-postadress: