Riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik (RUNGPO)

Det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik RUNGPO är ett lagstadgat sektorsövergripande program som godkänns av statsrådet för en fyraårsperiod i sänder. Syftet med programmet är att främja de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. I programmet fastställs statsförvaltningens viktigaste mål och åtgärder för unga under de kommande åren.

I programmet definierar regeringen målen för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken och åtgärderna för att uppnå dem. Programmet godkänns som statsrådets principbeslut.

Programmet omfattar alla unga under 29 år som avses i ungdomslagen. Prioriteringarna i programmet gäller i synnerhet kärnområdet för ungdomen, dvs. utveckling av uppväxt- och levnadsförhållandena för unga i åldern 12–25 år.

Utöver regeringens ungdomspolitiska mål och åtgärder i anslutning till dem ställer programmet upp nationella mål för den europeiska och internationella verksamheten på ungdomsområdet samt fastställer prioriteringarna för valet av riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet.

Författningsgrunden för programmet är den gällande ungdomslagen. Bestämmelserna om programmet i 5 § i lagen kompletteras av statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik.

Beredningen av det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik 2024−2027

Det nuvarande programmet gäller till utgången av 2023. Beredningen av ett nytt program för åren 2024–2027 är redan igång. Beredningen har inletts genom att höra unga om frågor som är viktiga med tanke på deras liv och välbefinnande. På så sätt kan man säkerställa att programmet så väl som möjligt tillgodoser de ungas aktuella behov.

Som bakgrundsmaterial för beredningen av programmet har statens ungdomsråd färdigställt en översikt över ungas välbefinnande (Nuorten hyvinvointikatsaus). Beredningsarbetet kommer också att bygga på den bedömning av genomförandet av det nuvarande programmet, som statens ungdomsråd håller på att utarbeta.

Under våren 2023 för undervisnings- och kulturministeriet en dialog med ungdomsarbetets fält om vilka utvecklingsfrågor inom ungdomsarbete som borde inkluderas i programmet. Ministeriet önskar få in synpunkter från ungdomsarbetare, organisationer och andra aktörer på ungdomsområdet.

Dessutom bereder undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med andra ministerier som är viktiga med tanke på utvecklingen av ungas uppväxt- och levnadsvillkor förslag till det nya programmets ungdomspolitiska mål och åtgärder. Innan programmet godkänns ska programutkastet ut på en remissbehandling som är öppen för alla i slutet av året.

Preliminär tidsplan

Klicka för att se större bild.

RUNGPO 2024–2027: Preliminär tidsplan.

Mer om detta tema

Statens ungdomsråd

Ungdomsbarometrarna, årsböckerna om ungas levnadsförhållanden, undersökningarna om barns och ungas fritid.

Statens ungdomsråd

Enkäten Hälsa i skolan

Institutet för hälsa och välfärds enkät Hälsa i skolan ger mångsidig och pålitlig regional och lokal uppföljningsinformation om barn och unga i olika åldrar och om deras välmående.

Enkäten Hälsa i skolan

Kompetenscentret för ungas delaktighet

Information och forskning om ungas delaktighet.

Kompetenscentret för ungas delaktighet

Ytterligare information

Mikko Cortés Téllez, specialplanerare 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) 0295330080