Finansiering

Marmorikuulia

I undervisnings- och kulturministeriets del av statsbudgeten ingår anslag för att ordna kompensation för framställning av exemplar för enskilt bruk, för låneersättning och de kostnader som orsakas av att sådan ordnas, för utbetalning av kopieringsersättningar och andra ersättningar för användningsrätt samt för betalning av utgifter för informering och utredning som gäller kopiering, inspelning och användningsrättigheter.

Kompensation för fotokopiering för enskilt bruk

Ur anslaget betalas kompensation för framställning av exemplar av ett verk för privat bruk till verkets upphovsmän och andra rättighetsinnehavare.

Kompensationen betalas i enlighet med en dispositionsplan för medlen, som undervisnings- och kulturministeriet årligen godkänner, som direkt kompensation till verkens upphovsmän och som indirekt kompensation till upphovsmän för ändamål som är gemensamma för dem.

Detta anslag ingick för första gången i statsbudgeten för år 2015. Samtidigt avstod man från den s.k. kompensationsavgiften, som kasserades in i samband med framställningen eller importen av inspelningsunderlag som ska användas för framställning av ett enskilt exemplar.

Åren 2015 och 2016 finns det anslag på 11 miljoner euro reserverat för detta syfte. Från år 2017 framåt beaktas vid fastställandet av nivån på kompensationen resultaten av en opartisk undersökning som kartlägger framställningen av ett enskilt exemplar och antalet sådana.

 

Låneersättning

 

Låneersättningen är en upphovsrättslig ersättning till upphovsmannen till ett verk för att exemplar av verket lånas ut på allmänt bibliotek. Låneersättningarna delas ut till rättsinnehavarna utgående från det sammanlagda antalet lån av verken. 

Rätten till låneersättning utvidgades 2017 till att omfatta även utlåning från högskolebibliotek för forsknings- och undervisningsverksamhet.

 

Kopieringsersättningar och ersättningar för användningsrätten

Ur anslaget som ingår i Utbildningsstyrelsens omkostnader betalas ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material inom statsförvaltningen och i läroanstalter utgående från avtal som ingås med de organisationer som företräder innehavarna av upphovsrättigheterna.

På andra webbplatser

Ytterligare information

Jorma Waldén, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Telefon:0295330338   E-postadress: