Riksomfattande organisationer på ungdomsområdet

Hymyileviä tyttöjä.

De riksomfattande organisationerna på ungdomsområdet genomför ungdomslagens syfte och utgångspunkter i hela landet. Bestämmelser om rätten till statsunderstöd för organisationer på ungdomsområdet och om beviljande av understöd finns i ungdomslagen och i statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik. 

Organisationerna på ungdomsområdet erbjuder ramar för de ungas fritidssysselsättningar och verksamhet i det civila samhället samt kanaler för unga att delta och påverka. Organisationerna är också centrala aktörer i serviceutbudet inom ungdomsarbetet vid sidan av kommunerna och församlingarna. 

Riksomfattande organisationer på ungdomsområdet är

  • ungdomsorganisationer
  • organisationer som bedriver ungdomsarbete
  • serviceorganisationer för ungdomsarbete.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder verksamheten inom riksomfattande organisationer på ungdomsområdet genom allmänna understöd som beviljas årligen. En förutsättning för att få understöd är att ministeriet har godkänt organisationen som en riksomfattande organisation på ungdomsområdet som berättigad till statsbidrag. 

Understödet till organisationerna grundar sig på ministeriets bedömning av organisationernas planerade och genomförda verksamhet. Vid prövningen av beloppet av statsunderstödet beaktar ministeriet verksamhetens art och verkningar, hur aktuell verksamheten är samt verksamhetens omfattning och tillgänglighet. Vid prövningen av beloppet av statsunderstödet beaktar ministeriet därtill på vilket sätt organisationen i sin verksamhet främjar likställdhet, jämlikhet och delaktighet samt hur organisationens förvaltning och ekonomi sköts.

Utvärderings- och understödskommissionen, som utses av statsrådet, ger i enlighet med ungdomslagen utlåtanden till ministeriet om organisationernas rätt till statsbidrag och gör framställningar till ministeriet om fördelningen av understöden.

Ytterligare information

Mikko Cortés Téllez, specialplanerare 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Telefon:0295330080   E-postadress:


Emma Taipale, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Telefon:0295330196   E-postadress: