Riksomfattande organisationer på ungdomsområdet

Hymyileviä tyttöjä.

Undervisnings- och kulturministeriet finansierar en del av utgifterna för riksomfattande organisationer på ungdomsområdet genom att årligen bevilja dem prövningsbaserat allmänt understöd.

Organisationer på ungdomsområdet är:

  • ungdomsorganisationer
  • organisationer som främjar ungdomsverksamhet
  • organisationer som bedriver ungdomsarbete
  • serviceorganisationer för ungdomsarbete

De riksomfattande organisationerna på ungdomsområdet genomför ungdomslagens syfte och utgångspunkter i hela landet. 

I både ungdomslagen och statsrådets förordning om ungdomsarbetet och ungdomspolitiken föreskrivs om rätten till statsunderstöd i fråga om organisationer på ungdomsområdet och om fördelningen av understöd. Organisationerna utvärderas på basis av deras planerade och genomförda verksamhet. Bedömningskriterier är verksamhetens riksomfattande karaktär, kvalitet, omfattning, samhälleliga genomslag och ekonomi.

Utvärderings- och understödskommissionen som utnämns av statsrådet förelägger enligt ungdomslagen för ministeriet ett förslag om organisationernas rätt till understöd och om fördelningen av medel.

Ytterligare information

Mikko Cortés Téllez, specialplanerare 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) 0295330080  


Emma Taipale, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) 0295330196