Lärande i arbetslivet

Lärande på en arbetsplats är ett motiverande sätt för den studerande att på ett pragmatiskt sätt skaffa sig sådan yrkeskompetens som behövs i arbetslivet i en genuin arbetsmiljö och verkliga arbetssituationer. Studierna genomförs målinriktat och under handledning. 

Den studerande kan förvärva kunnande antingen helt på basis av läroavtal eller på basis av utbildningsavtal eller på en flexibel kombination av dessa under studietiden.

Utbildningsanordnaren ansvarar för att utbildningen är målinriktad och handledd. På arbetsplatsen utses alltid en ansvarig arbetsplatshandledare för den studerande.

Lärandet i arbetslivet planeras alltid tillsammans med en representant för arbetsplatsen som en del av den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK), som fogas till läroavtalet eller utbildningsavtalet.

Man kan inte låta en studerande utföra vilket jobb som helst. Den studerande är på arbetsplatsen för att lära sig de saker som avtalats om i PUK, och han eller hon måste uttryckligen få syssla med arbetsuppgifter där man kan lära sig dessa saker. 

Ingående av läroavtal eller utbildningsavtal förutsätter att utbildningsarbetsplatsen har:

  • tillräcklig produktions- och serviceverksamhet,
  • behövliga arbetsredskap och
  • en personal som är kompetent med tanke på yrkesskickligheten, utbildningen och arbetserfarenheten, och från vilken en ansvarig arbetsplatshandledare utses för den studerande.

Läroavtalsutbildning

Inom läroavtalsutbildningen förvärvar de studerande största delen av sin kompetens genom att utföra praktiska arbetsuppgifter. Vid behov kompletteras kunnandet i andra lärmiljöer.

Läroavtalsutbildningen grundar sig på arbetsavtal på viss tid och på ett avtal mellan arbetsgivaren och utbildningsanordnaren. En studerande i läroavtalsutbildning är heltidsanställd och får lön. Den studerandes arbetsgivare får utbildningsersättning, om utbildningen föranleder kostnader för arbetsgivaren. Det är utbildningsanordnaren och arbetsgivaren som kommer överens om betalning av ersättningen.

Läroavtal kan ingås för hela examenstiden, för en examensdel eller för en del som är mindre än den.

Laroavtalsmallar

Utbildningsavtal

En studerande i utbildning som baserar sig på ett utbildningsavtal är inte i arbetsavtalsförhållande och får ingen lön eller motsvarande ersättning.

Utbildningsavtalet ingås skriftligen för varje studerande och separat för varje examensdel eller mindre helhet än en sådan. Ett utbildningsavtal ingås mellan utbildningsanordnaren och en representant för arbetsplatsen, och avtalet delges den studerande för kännedom.

Den som erbjuder en utbildningsavtalsarbetsplats är skyldig att:

  • följa upp hur den studerandes kunnande utvecklas,
  • vidta åtgärder när den studerandes planerade kunnande inte kan uppnås samt
  • rapportera till utbildningsanordnaren om hur den studerandes kunnande förvärvats.

Utbildningsavtalsmallar

 

Klicka här för att öppna pdf-dokumentet i sin helhet (3 sidor)

 

Vanliga frågor

Lärande på arbetsplatsen

Ytterligare information

Mari Pastila-Eklund, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Koulutuksen vastuualue Telefon:0295330249   E-postadress: