Anvisningar för högskolornas och de vetenskapliga institutens avtal för avtalsperioden 2017-2020

Regeringsprogrammet och regeringens verksamhetsplan bestämmer de utbildnings- och forskningspolitiska riktlinjerna. Förutom genom de strategiska mål riksdagen och statsrådet ställt upp för högskolorna, styrs de också genom de avtal som ministeriet ingått med högskolorna och de vetenskapliga instituten.

Vid ingången av de fyraåriga avtalsperioderna för högskolorna och de vetenskapliga instituten förhandlingar med undervisnings- och kulturministeriet. I förhandlingarna med högskolorna kommer man överens om de gemensamma målen för högskolesektorn, högskolevisa åtgärder och forskningsmål samt de budgetanslag detta kräver. I avtalet fastställs också hur högskolan ska rapportera om hur väl högskolan uppnått respektive mål. I avtalen fokuserar man endast på några centrala ärendehelheter. Genom övriga styrmetoder, såsom informationsstyrning, uppmuntrar och förankrar ministeriet högskolorna till växelverkan med varandra i frågor som kräver samarbete.  

Finlands Akademi, Riksarkivet, Institutet för de inhemska språken samt Depåbiblioteket är vetenskapliga institut eller inrättningar som lyder under undervisnings- och kulturministeriet. Undervisnings- och kulturministeriet för årligen resultatförhandlingar med dem, där man avtalar om resultatmålen och de anslag i statsbudgeten som anvisas för verksamheten. Också för deras del handlar det om fyraåriga avtalsperioder.

Jorma Karhu, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) Telefon:0295330139   E-postadress:


Ulla Mäkeläinen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) Telefon:0295330223   E-postadress:

Soili Vasikainen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) Telefon:0295330171   E-postadress: