Lagstiftning och avtal inom upphovsrätten

Upphovsrättigheterna regleras genom nationell lagstiftning, EU:s direktiv och internationella fördrag. De fördrag som förpliktar Finland har satts i kraft genom separata lagar eller förordningar.

Författningar som gäller upphovsrätten

Upphovsrättslagen (404/1961 + ändringar)
I lagen föreskrivs bl.a. om upphovsrättens objekt och innehåll, utnyttjande av verk, ersättning vid återförsäljning, övergång av upphovsrätt, giltighetstid, närstående rättigheter och tillämpningen av lagen

Upphovsrättsförordning (574/1995 + ändringar)
I förordningen finns bestämmelser bl.a. om tillämpningen av upphovsrättslagen, ersättning för framställning för enskilt bruk och om upphovsrättsrådet.

Förordning om tillämpning i vissa fall av upphovsrättslagen på skyddade objekt med ursprung i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (575/1995)
I förordningen bestäms bl.a. om tillämpningen av upphovsrättslagen på framföranden, upptagningsanordningar och utsändningar som äger rum i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Strafflagen (39/1889),  49 kap.
I strafflagen finns bestämmelser om upphovsrättsbrott, brott mot förbud att dels kringgå tekniska skyddsåtgärder, dels tillverka anordningar för kringgående av tekniska åtgärder samt brott i samband med intrång i elektronisk information om rättighetsförvaltning. 

Lag om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter (344/2000)
I lagen bestäms om säkerställande av bevisning i tvistemål som baserar sig på kränkning av immateriella rättigheter

Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014)
I lagens 22 kapitel föreskrivs om spärrning av material som kränker upphovsrätten eller närstående rättigheter

Lag om användning av föräldralösa verk (764/2013)
Lagen innehåller bestämmelser om användning sådana verk där någon av upphovsmännen eller samtliga upphovsmän inte är kända eller identifierade eller inte kan nås

Lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (1494/2016)
Syftet med lagen är att trygga självbestämmanderätten för innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter, främja upphovsrättsmarknadens funktion och säkerställa att den kollektiva förvaltningen av upphovsrätt och närstående rättigheter sköts ansvarsfullt, effektivt och transparent i förhållande till rättsinnehavare och användare.

Ytterligare information

Perttu Virtanen, regeringssekreterare 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Telefon:0295330505   E-postadress: