Stärkande av de grundläggande färdigheterna hos elever som flyttat till Finland


Målet är att säkerställa färdigheterna för fortsatta studier hos elever som nyligen flyttat till Finland. Med åtgärdsprogrammet söker man lösningar för att stödja elevernas inlärning och stärka deras nödvändiga grundläggande färdigheter och språkkunskaper.

Åtgärdsprogrammet för att stödja lärandet genomförs 2022–2026 och riktas särskilt till elever i årskurs 7–9 vars skolgångstid i Finland kan vara endast 1–4 år. 

Avsikten är att fokusera på skolsystemets tillräckliga beredskap att möta och hjälpa i synnerhet de ungdomar som anländer till Finland först i högstadieåldern och vars tidigare utbildningsbakgrund är begränsad. Elevernas språkkunskaper och skolgångsfärdigheter varierar. Eleverna kan också ha utsatts för traumatiska erfarenheter i sitt ursprungsland.

Målet för åtgärdsprogrammet är att stärka de grundläggande färdigheterna och språkkunskaperna

Åtgärdsprogrammet fokuserar på skolsystemets beredskap att beakta och hjälpa i synnerhet de ungdomar som anländer till Finland först i högstadieåldern och vars tidigare utbildningsbakgrund är begränsad.  Förutom språkkunskaper behöver eleverna stöd i skolgångs- och studiefärdigheterna samt i de grundläggande färdigheterna.

Åtgärderna i programmet gäller pedagogik, ordnande av undervisning och stöd för lärande. I programmet överväger man också om det behövs ändringar i lagstiftningen eller strukturerna.

  1. Utvärdering av den förberedande undervisningen
  2. Utveckling av undervisningen i finska/svenska som andraspråk 
  3. Stöd för integration i den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen
  4. Stödjande av skolgångsfärdigheterna
  5. Utveckling av uppföljningen
  6. Riksomfattande utvecklingsplan för invandrarutbildning
  7. Modell för integration av elever med invandrarbakgrund i den grundläggande utbildningen

1. Utvärdering av den förberedande undervisningen

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har samlat in information om nuläget och effekterna i fråga om den förberedande undervisningen och undervisningen i det egna modersmålet (den så kallade VOMA-utvärderingen). Utifrån utvärderingsresultaten utarbetas utvecklingsrekommendationer. Projektets slutrapport ges ut i september 2022.

Utvärderingen ger information om nuläget och effekterna i fråga om den undervisning som förbereder för grundläggande utbildning. Utvärderingen beaktar frågan både ur förskoleundervisningens, den grundläggande utbildningens och sent anlända invandrarelevers synvinkel. I utvärderingen av den undervisning som ges i elevernas egna modersmål och dess effekter kartläggs hur denna undervisning ordnas. Dessutom utreds vilka faktorer som främjar respektive förhindrar undervisning och lärande.
 

2. . Utveckling av undervisningen i finska/svenska som andraspråk  

Owal Group Oy har utrett hur undervisningen i finska/svenska som andraspråk (S2) genomförs från småbarnspedagogik till högskolenivå och hur den behöver utvecklas.

Enligt utredningen förutsätter utvecklingen av S2-undervisningen samarbete mellan anordnarna av småbarnspedagogik och utbildningsanordnarna och dessutom nationell styrning. Utmaningar inom S2-undervisningen är de knappa resurserna och behovet av fortbildning samt handledningen av elever med invandrarbakgrund för att säkerställa kontinuitet i utbildningen.  

3. Stöd för integration i den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen

För att stödja integrationen av elever i den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen pågår för närvarande 13 projekt som utvecklar och etablerar god praxis. Projekten är inriktade på övergångsskedet mellan den förberedande undervisningen, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt på integrationen i den grundläggande utbildningen.

Projekten finansieras av Utbildningsstyrelsen och avslutas före utgången av 2022. Erfarenheterna från projekten utnyttjas vid NCU:s utvärdering.

4. Stödjande av skolgångsfärdigheterna

År 2022 delar Utbildningsstyrelsen ut sammanlagt 12 miljoner euro i stöd till utvecklingsprojekt som genomförs av utbildningsanordnarna för att i synnerhet stärka utvecklingen av elevernas kunskaper i undervisningsspråket och språket inom olika kunskapsområden samt elevernas studie- och skolgångsfärdigheter och grundläggande färdigheter. 

Dessutom säkerställs smidiga övergångar till andra stadiet och från den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen till den grundläggande utbildningen. NCU genomför en utvecklande utvärdering av projektprocessen.

5. Utveckling av uppföljningen

Uppföljningen av och stödet till utvecklingsprojektet genomförs 2022–2024 med hjälp av modellen för engagerande arbete i skolgemenskapen, som kombinerar samutveckling och utvärdering. 

Utbildningsstyrelsen har till uppgift att samordna projektstöden och nätverksarbetet. Vid nätverksarbetet utnyttjar Utbildningsstyrelsen det riksomfattande utvecklingsnätverket Poiju.

NCU ansvarar för den utvecklande utvärderingen, uppföljningen och genomförandet av utvärderingen. Till NCU:s utvärderingsplan fogas dessutom en helhetsutvärdering av åtgärdsprogrammet 2025–2026. NCU, undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen genomför uppföljningen och projektstöden i samarbete med Utbildningsstyrelsens nätverk Poiju. 

Som en del av den utvecklande utvärderingen kartlägger NCU andelen elever med invandrarbakgrund i den grundläggande utbildningens högre årskurser som saknar skolgångsbakgrund, skolgångskultur eller läsfärdigheter och andra grundläggande färdigheter som behövs med tanke på skolgången (NCU och Utbildningsstyrelsen).

6. Riksomfattande utvecklingsplan för invandrarutbildning

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen utarbetar en riksomfattande utvecklingsplan för utbildning för invandrare för 2023–2026. 

Vid beredningen hörs intressegrupper och forskare. Utvecklingsplanen kommer att grunda sig på rekommendationerna från utvärderingarna av NCU och Owal Group samt på beredningen av projektsamarbetet.

I utvecklingsplanen granskas också utvecklingen av den grundläggande utbildningen för vuxna.

7. Modell för integration av elever med invandrarbakgrund i den grundläggande utbildningen

I forskningsprojektet för åtgärdsprogrammet kartläggs och utvecklas en modell för integration av elever med invandrarbakgrund i den grundläggande utbildningen under den förberedande undervisningen och för språkstödd undervisning i den grundläggande utbildningen.

I den flexibla modellen beaktas elevernas förutsättningar och ett tillräckligt stöd till eleverna. I modellen ingår både stöd till eleverna och stöd till klasslärare och ämneslärare när det gäller att tillägna sig språkmedvetna arbetsmetoder.

 

Kontaktuppgifter

Anna Mikander, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä Telefon:0295330213   E-postadress:


Minna Polvinen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä Telefon:0295330262   E-postadress: