Nytt anordnartillstånd för yrkesutbildning och ansökan om tillstånd

För att ordna examina och utbildning krävs det att undervisnings- och kulturministeriet har beviljat tillstånd att ordna examina och utbildning. På sidan berättas hur man ansöker om ett nytt tillstånd att ordna yrkesexamina och yrkesutbildning och under vilka förutsättningar tillstånd beviljas.

Utbildningsanordnaren kan söka tillstånd att ordna yrkesutbildning hos undervisnings- och kulturministeriet. Ministeriet kan bevilja tillstånd att ordna yrkesutbildning till en kommun, samkommun, registrerad sammanslutning eller stiftelse eller till yrkesutbildning som ordnas vid statliga läroanstalter. Anordnartillståndet beviljas endast för en hel examen, inte för enskilda kompetensområden. Som läroavtalsutbildning kan ordnas de examina som nämns i anordnartillståndet. Beslut om beviljande, ändring eller återkallande av tillstånd fattas också av undervisnings- och kulturministeriet. Beslutet är avgiftsbelagt.

Bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av tillstånd att ordna utbildning samt om anordnande av yrkesexamina och yrkesutbildning finns i lagen om yrkesutbildning (531/2017) och i statsrådets förordning om yrkesutbildning (673/2017).  

Om sökanden inte tidigare har ordnat yrkesutbildning, kan tillstånd att ordna utbildning sökas från ingången av kalenderåret. Ansökan om anordnartillstånd lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet senast sex månader innan utbildningen enligt planerna inleds. Ministeriet kan även behandla en ansökan som lämnats in senare.  

Allmänna villkor för beviljande av anordnartillstånd

En förutsättning för anordnartillståndet är att det är nödvändigt att ordna examina och utbildning. Vid bedömningen beaktas riksomfattande och regionala kompetensbehov samt utbudet av examina och utbildning. Examina eller utbildning i tillståndet får inte ordnas för att uppnå ekonomisk vinst. När ministeriet beviljar anordnartillstånd ska ministeriet som helhet se till att det finns tillräcklig tillgång till yrkesutbildning.

Anordnartillstånd kan beviljas en sökande som har 

 • behövlig kompetens för att utföra den uppgift som söks
 • tillräckligt samarbete med arbets- och näringslivet
 • ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för att ordna examina och utbildning på behörigt sätt.

Vid bedömningen av sökandens förutsättningar beaktas verksamhetens kvalitet, genomslag och resultat. 

Utbildningsanordnarens ekonomiska förutsättningar att ordna den utbildning som ansökan gäller bedöms som en helhet och från fall till fall. Sökanden ska ha tillräcklig likviditet och soliditet för att sköta den uppgift som söks samt en bedömning av hanteringen av likviditeten och soliditeten och av verksamhetens lönsamhet under det planerade startåret och därpå följande fyra år. Om sökanden bedriver näringsverksamhet på annat sätt än genom en separat bokföringsskyldig enhet ska näringsverksamheten kunna avskiljas från den icke-vinstdrivande yrkesutbildningsverksamheten. Om den utbildning som ingår i anordnartillståndet ger vinst, ska den användas för utveckling av yrkesutbildningen.

Ansökningar om anordnartillstånd

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om de förfaranden som hänför sig till sökande av anordnartillstånd, om de handlingar och utredningar som ska fogas till ansökan och om närmare förutsättningar för beviljande av anordnartillstånd. 

Tillstånd att ordna examina och utbildning söks hos undervisnings- och kulturministeriet på en blankett. 
I ansökan om tillstånd att ordna utbildning ska följande redogöras och motiveras:

 1. examina och utbildningar som söks samt den planerade starttidpunkten
 2. undervisnings- och examensspråken
 3. verksamhetsområde.
 4. verksamhetens planerade omfattning i studerandeår
 5. övriga rättigheter och uppgifter som söks.
  - Utvidgad uppgift att ordna läroavtalsutbildning 
  - Utbildning i internatform
  - Fängelseundervisning
  - Yrkesutbildning för idrottare
  - Uppgift att ordna krävande särskilt stöd

När sökanden är en aktör som inte tidigare ordnat yrkesutbildning ska i ansökan om tillstånd därtill presenteras:

 1. en redogörelse för sökandens ägaraktörer och hur förvaltningen ordnas samt en samkommuns eller en registrerad sammanslutnings eller stiftelses stiftelseurkunder,
 2. uppgifter om den föregående avslutade räkenskapsperiodens balansräkning och resultaträkning för en samkommun eller registrerad sammanslutning eller stiftelse, eller en tillförlitlig uppskattning av balansräkningen och resultaträkningen under räkenskapsperiodens gång om samkommunens eller den registrerade sammanslutningens eller stiftelsens bokslut inte ännu gjorts,
 3. en plan över intäkter och kostnader för ordnande av de utbildningar och examina som söks för det planerade startåret och därpå följande fyra år,
 4. en plan över behörig undervisningspersonal eller annan personal som krävs för uppgiften,
 5. en plan över inlärningsmiljöer och lokaler,
 6. en plan över samarbetet med arbets- och näringslivet och andra aktörer som avses i 124 § i lagen om yrkesutbildning, och
 7. en plan över kvalitetsledningssystemet som avses i 126 § i lagen om yrkesutbildning och över den kontinuerliga förbättringen av kvalitetsledningen.

Ansökan om ett nytt anordnartillstånd ska innehålla följande bilagor: 

 1. Ett dokument av vilket framgår godkännande av ansökan eller den godkännande partens beslutanderätt (t.ex. den godkännande partens namnteckningsrätt och ett protokollsutdrag från ett möte som det beslutande organet har hållit).
 2. Utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret
 3. Sammanslutningens eller stiftelsens stadgar, bolagsordning eller motsvarande
 4. Balansräkning och resultaträkning samt bokslut för föregående period
 5. Aktieägaravtal (Ab)
 6. Examensspecifik plan/planer för bedömning av kunnandet i fråga om den examen/de examina som ansökan gäller. Planen för varje examen är ett dokument utan bilagor.
  - En plan för hur bedömningen av kunnandet genomförs per examen eller per utbildning enligt 53 § 4 mom. i lagen om yrkesutbildning.
  Anvisningar om planens innehåll (pdf, på finska)

Uppgiftsbaserade bilageblanketter:

 a. Utredning över behörigheten och arbetserfarenheten hos föreståndaren som ansvarar för undervisningen enligt verksamhetsställe. Därtill ska det lämnas en utredning om att utbildningsanordnaren har en uppgift som undervisningsansvarig föreståndare eller motsvarande föreståndare (Statsrådets förordning 434/2018, 10 §, 12 § 1 mom. 3 punkten).

b.  Utredning om lärarnas behörighet och arbetserfarenhet (beakta dataskyddsförordningen (EU) 679/2016) 

c. Utredning över den fordonspark och de undervisningsmaterial som används i undervisningen och deras lämplighet för yrkeskompetensutbildningen

Fastigheter och skyldighet att återlämna dem

När ett nytt tillstånd att ordna utbildning söks för en organisation som bildas av utbildningsanordnare som fusioneras, ska utbildningsanordnarna före fusionen utreda och sköta en eventuell skyldighet att återlämna fastigheter, om de äger fastigheter som staten överlåtit utan ersättning. 

Undervisnings- och kulturministeriet ska underrättas om att verksamheten upphör eller egendomens användningsändamål ändras permanent inom sex månader från överlåtelsen av egendomen till någon annan. Anmälningsskyldigheten gäller utbildningsanordnare till vilka staten utan ersättning har överlåtit en fastighet eller en aktör som har skyldighet att återlämna till följd av en senare överföring. Om anmälan inte har gjorts inom utsatt tid, ska den relativa andel av egendomens gängse värde som motsvarar den egendom som staten donerat återbetalas till staten jämte ränta, om inte ministeriet av särskilda skäl beslutar något annat. 

Vid ansökan om anordnartillstånd ska det reserveras tillräckligt med tid för ministeriets behandling av ärenden som gäller skyldigheten att återlämna fastigheter.


Mer information enligt område

I ärenden som gäller tillstånd att ordna examina och utbildning kan man kontakta föredraganden för regionen. E-post: [email protected]

 • Nyland: överinspektör Tarja Koskimäki, tfn 02953 30166
 • Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Egentliga Finland och Satakunta: undervisningsrådet Jukka Lehtinen, tfn 02953 30183
 • Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen: undervisningsrådet Anne Ekroth, tfn 02953 30104
 • Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten: undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund, tfn 02953 30249
 • Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland: specialsakkunnig Janne Savolainen, tfn 02953 30187
 • Frågor som gäller fastigheter: specialsakkunnig Victor Nyberg, tfn  02953 30263