Lagar och förordningar som gäller konst och kultur

Lakikirjoja

På denna sida finns en förteckning över de viktigaste lagarna och förordningarna som gäller konst och kultur. Författningarna finns på svenska och finska i författningsdatabasen Finlex.

Lagar och förordningar som gäller konst och kultur

Lag om centret för konstfrämjande (657/2012)  

Statsrådets förordning om centret för konstfrämjande (727/2012)   

Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009)

Lotterilag (1047/2001)

Statsrådets förordning om redovisning och användning av Veikkaus Ab:s avkastning (1415/2016)

Lag om kommunernas kulturverksamhet (166/2019)

Lag om fritt bildningsarbete (632/1998)  

Förordning om fritt bildningsarbete (805/1998)

Stöd och understöd för konst

Lag om statens konstnärspensioner (734/1969)

Statsrådets förordning om statens konstnärspensioner (845/1969)

Lag om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961)  

Förordning om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (46/1964)

Lag om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997)

Förordning om nämnden för bildkonststipendier (116/1997)  

Statsrådets beslut om extra journalistpensioner (37/1977)  

Lag om extra konstnärspensioner (194/2016)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om extra konstnärspensioner (207/2016)

Teater och kultur

Lag om främjande av scenkonst (1082/2020)

Lag om främjande av filmkonsten (28/2000)  

Lag om statlig finansiering av nationella konstinstitutioner (942/2022)

Förordning om främjande av filmkonsten (843/2007)  

Lag om bildprogram (710/2011)

Lag om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007)

Lag om Nationella audiovisuella institutet (1434/2007)

Statsrådets förordning om Nationella audiovisuella institutet (712/2013)  

Museer och kulturarv

Museilagen (314/2019)  

Statsrådets förordning om museer (1192/2005)

Lag om statsgaranti för konstutställningar (411/1986)  

Förordning om statsgaranti för konstutställningar (445/1986)

Lag om fornminnen (295/1963) 

Lag om skyddande av byggnadsarvet (498/2010)

Markanvändnings- och bygglagen (132/1999)

Kyrkolagen (1054/1993)

Lag om ortodoxa kyrkan (985/2006)

Lag om begränsning av utförseln av kulturföremål (933/2016)  

Lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen (1292/2015)   

Lag om förbud mot beslag av vissa utställningsföremål som förs in till Finland (697/2011)

Lag om Museiverket (282/2004)

Statsrådets förordning om Museiverket (407/2004)

Lag om Nationalgalleriet (889/2013)

Statsrådets förordning om Nationalgalleriet (1074/2013)  

Lag om förvaltningsnämnden för Sveaborg (1145/1988)

Statsrådets förordning om förvaltningsnämnden för Sveaborg (294/2013)