Statsfinansiering av ungdomsarbete

TikkareitaUndervisnings- och kulturministeriet finansierar ungdomsarbete och ungdomspolitik med vinstmedel från penningspelsverksamheten och med övriga anslag i statsbudgeten.

Finansieringen av ungdomsarbetet och -politiken betalas huvudsakligen ut i form av statsbidrag. Övrig finansiering riktas till kommunernas ungdomsväsende som statsandelar.

Anslag och budgetmoment för ungdomssektorn 2024

För ungdomsarbetets gemensamma utgifter 712 000 euro, statsandelarna för kommunernas ungdomsväsende 7,6 miljoner euro, främjandet av ungdomsarbetet 35,6 miljoner euro samt verkstadsverksamheten för unga, det uppsökande ungdomsarbetet och skolungdomsarbetet 30 miljoner euro.

Statsunderstöd

Statsunderstöd beviljas antingen som allmänna understöd eller som specialunderstöd. Statsunderstöd för ungdomsarbete beviljas av undervisnings- och kulturministeriet eller regionförvaltningsverken.

Undervisnings- och kulturministeriet finansierar en del av kostnaderna för de riksomfattande ungdomsorganisationerna och de riksomfattande serviceorganisationserna för ungdomsarbete. Statsunderstödet till organisationerna förutsätter att sökanden på förhand godkänts som berättigad till statsunderstöd. Understödskommissionengör framställningar till ministeriet om fördelningen av statsunderstöden.

Ministeriet kan bevilja riksomfattande ungdomscenter såväl verksamhets- som investeringsunderstöd.Centren ägs av kommunerna, ungdomsorganosationerna, organisationer som utför ungdomsarbete samt andra samfund och uppfyller de mål som föreskrivs i ungdomslagen.

Kommunerna beviljas också riktade statsunderstöd till ungas verkstadsverksamhet, riksomfattande ungdomscenter som ägs av kommunen, informations- och rådgivningstjänster samt till riksomfattande och regionala utvecklingsprojekt.

 

Finansieringen sker huvudsakligen genom statsunderstöd. En del av finansieringen fördelas till kommunernas ungdomsväsenden som statsandelar och kommunerna beslutar själva om användningen av dessa. Kommunerna beviljas även riktade statsunderstöd.

 

Rätt till statsbidrag

Riksomfattande organisationer på ungdomsområdet, riksomfattande kompetenscentra på ungdomsområdet, ungdomscentraler och verkstäder som ordnar verkstadsverksamhet för unga ska enligt ungdomslagen vara berättigade till statsbidrag innan statsbidrag kan beviljas.

En organisation på ungdomsområdet, ett kompetenscentrum, en ungdomscentral eller en verkstad som vill få rätt till statsbidrag bör ansöka om det hos undervisnings- och kulturministeriet. Ministeriet godkänner rätten till statsbidrag.

Mera information om ansökning av rätt till statsbidrag:

 

Organisationer på ungdomsområdet

Kompetenscentra på ungdomsområdet

Verkstäder som förverkligar verkstadsverksamhet för unga

Ungdomscentraler

 

Rätt till statsbidrag för riksomfattande kompetenscentra på ungdomsområdet beviljas på basis av en separat ansökan för viss tid (programperioden för det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken).

 

Statsandelar

Kommunerna, ungdomssamfunden och andra samfund som utför ungdomsarbete svarar för verkställandet av ungdomsarbetet. Tjänster inom ungdomsarbetet kan också produceras regional som samarbete mellan kommunerna. Ungdomsarbetet och -politiken förverkligas som ett branschöverskridande samarbete.

En del av kommunens kostnader täcks av statsandelar. Statsandelarna betalas till kommunerna enligt det antal unga som är bosatta i kommunerna. Kommunerna bestmmer själva om de medel som används för ungdomsarbetet.

 

Ytterligare information

Emma Taipale, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Telefon:0295330196   E-postadress:


Mikko Cortés Téllez, specialplanerare 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Telefon:0295330080   E-postadress: