Personlig tillämpning av studierna

Inom yrkesutbildningen är den studerandes studieväg individuell och flexibel. För varje studerande som inleder utbildningen utarbetas en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK), där den studerandes tidigare kunnande erkänns och det planeras hurdant kunnande den studerande behöver och hur den förvärvas i olika inlärningsmiljöer. Samtidigt planeras de handlednings- och stödåtgärder som behövs.

När PUK utarbetas beaktas den studerandes mål, karriärplaner, tidigare kunnande, förutsättningar och livssituation. Dessa påverkar bl.a. vilka valbara examensdelar som det lönar sig för den studerande att inkludera i sin examen, hur mycket undervisning, handledning och stöd den studerande behöver och i vilka inlärningsmiljöer det lönar sig för honom eller henne att förvärva kunnandet. Målet är att planera den studerandes studieväg så att varje studerande har möjlighet att prestera sitt bästa.

Den personliga tillämpningen gäller alla studerande som avlägger en yrkesexamen eller en del av en sådan samt studerande inom handledande utbildningar (från och med 1.8.2022 utbildning som handleder för examensutbildning dvs. HUX). Personlig tillämpning görs också för studerande inom utbildning som fördjupar eller kompletterar yrkeskompetensen och för studerande inom utbildning som förbereder för en yrkesuppgift, om utbildningen grundar sig på läroavtal eller utbildningsavtal.

I utbildningen koncentrerar man sig på att skaffa kunnande som saknas. Det har föreskrivits att utbildningsanordnaren är skyldig att erkänna tidigare kunnande.

Utbildningsanordnaren ansvarar för utarbetandet, godkännandet och uppdateringen av PUK.

I samband med att läroplikten utvidgades fogades till lagen om yrkesutbildning ett nytt bemyndigande att utfärda förordning, enligt vilket närmare bestämmelser om bedömningen av mängden undervisning och handledning utfärdas genom förordning av statsrådet. Från och med 1.8.2022 bedöms omfattningen av den undervisning och handledning som en studerande för grundexamen behöver så att utgångspunkten i bedömningen är minst 12 timmar undervisning och handledning per kompetenspoäng. Timantalet används som utgångspunkt för bedömningen av mängden undervisning och handledning när en studerande för grundexamen inte har sådant tidigare förvärvat kunnande som behövs för avläggande av en examensdel eller ett delområde av en gemensam examensdel. Den behövliga mängden undervisning och handledning per kompetenspoäng kan i själva verket också vara större eller mindre än 12 timmar, om det är motiverat på basis av den studerandes inlärningsfärdigheter eller individuella val. Mängden undervisning och handledning som en enskild studerande behöver bedöms och antecknas i PUK i samband med utarbetandet av planen.

Öppna en större bild i ett nytt fönster

ePUK

ePUK är vyn i Studioinfo som visar uppgifterna i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet. Den personliga utvecklingsplanen för kunnandet PUK utarbetas och den information som anknyter till den produceras i utbildningsanordnarnas egna studieförvaltningssystem, och därifrån överförs de uppgifter som behövs på riksnivå (= ePUK-uppgifter) via gränssnitten till yrkesutbildningens riksomfattande informationsresurs.

De PUK-uppgifter som finns i yrkesutbildningens riksomfattande informationsresurs är tillgängliga för den studerande, utbildningsanordnaren och den ansvariga arbetsplatshandledaren eller bedömaren av yrkesprovet via den digitala ePUK-tjänsten. Detta är till nytta i synnerhet när den studerande förvärvar kunnande i arbetslivet, byter läroanstalt eller återvänder till sina studier efter avbrott. Via ePUK-tjänsten kan den studerande utnyttja uppgifter om den personliga tillämpningen och andra utbildningsuppgifter exempel vid jobbsökning.

 

Vanliga frågor

Personlig utvecklingsplan

Erkännande av kunnande

Yrkesprov och bedöming

Bedömning av mängden undervisning och handledning i yrkesutbildning (träder i kraft 1.8.2022)