Kulturpolitikens riktlinjer och utvecklandeVeistoksen pää. KUVA: OKM

Kulturpolitiken främjar bl.a. kreativiteten, mångfalden, och en ökad delaktighet.

De långsiktiga kulturpolitiska riktlinjerna är utstakade i ministeriets kulturpolitiska strategi, som sträcker sig fram till 2025. I regeringsprogrammet kommer man överens om målen och åtgärderna för varje regeringsperiod. I statens budget finns vissa effektivitetsmål som man har ställt upp för kulturpolitiken och de utgör grunden för ministeriets verksamhet och stöd inom kulturen.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Marins regering bildar en levande kultur  "en sådan grund för det civiliserade samhället som har ett värde i sig, och den stärker demokratin och yttrandefriheten" 

Kulturpolitikens åtärder i regeringsprogrammet samlas under två målsättningar:
1) Antalet arbetstillfällen inom den kreativa sektorn blir fler, andelen i procent av BNP ökar och de anställdas arbetsvillkor förbättras och
2) Kulturtjänsterna är mer tillgängliga och förutsättningarna för kultur har förbättrats.

Kulturpolitisk strategi

Undervisnings- och kulturministeriets strategi för kulturpolitiken sträcker sig fram till år 2025. I strategin definieras de branschspecifika förändringarna i verksamhetsmiljön. Vidare definieras visionerna, målen för och de centrala åtgärderna inom kulturpolitiken.

Målområdena för kulturpolitiken och de strategiska målen för dessa områden är följande:

 • Skapande arbete och produktion
  Förutsättningarna för konstnärligt och annat kreativt arbete har förbättrats och produktions- och distributionssätten har diversifierats.
   
 • Deltagande och medverkan i kulturverksamhet
  Människor deltar i olika kulturverksamheter i större utsträckning än tidigare och skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper i deltagandet har blivit mindre.
   
 • Kulturens grund och kontinuitet
  Grundvalarna för kulturen är starka och livskraftiga.

Ytterligare information

Esa Pirnes, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning 0295330259