Statsandelar för scenkonst

Scenkonst, såsom musik, teater, dans, cirkus och performancekonst, kan beviljas statsandelar för att stödja verksamheten. Verksamheten kan godkännas som mottagare av statsandel på ansökan.

Bestämmelser om villkoren för statsandel finns i lagen om främjande av scenkonst (1082/2020) som trädde i kraft den 1 januari 2022. Lagen ersätter den tidigare teater- och orkesterlagen och statsandelar enligt den nya lagstiftningen beviljades för första gången för 2022.

Rätt till statsandel kan sökas vart tredje år. Nästa ansökningsomgång öppnar 9.1.2024 och gäller rätt till statsandel från och med år 2025. Länk till annonsen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Esittävän taiteen valtionosuusinfo 2023

Statsandelarna för scenkonst 

Med statsandelarna stöds professionell, etablerad, regelbunden scenkonst som ordnas året om.

Som kalkylerade grunder för statsandelarna för scenkonst är det pris per enhet som beräknas på basis av de faktiska kostnaderna och antalet årsverken som fastställs som grund för statsandelen. Undervisnings- och kulturministeriet fattar beslut om godkännande av en verksamhetsenhet för scenkonst såsom berättigad till statsandel och fastställer antalet årsverken som berättigar till statsandel inom ramen för statsbudgeten. 

Statsandelen är i regel 37 procent och kan på vissa villkor förhöjas till 60 procent. Förhöjd statsandelsprocent kan beviljas en betydande del av verksamhetsenhetens verksamhet är turné- eller besöksverksamhet eller uppträdanden som riktar sig till barn, språkliga minoriteter eller specialgrupper, eller om det finns något annat särskilt kulturpolitiskt skäl. 

Rätten till statsandel gäller tills vidare eller för tre år 

En verksamhetsenhet för scenkonst kan godkännas såsom berättigad till statsandel tills vidare eller för tre år. De aktörer som godkänts såsom berättigade till statsandel tills vidare bedöms uppfylla villkoren för statsandel under de följande sex åren. Andra verksamhetsenheter godkänns såsom berättigade till statsandel för tre år. 

Undervisnings- och kulturministeriet utvärderar med sex års mellanrum om en verksamhetsenhet som godkänts såsom berättigad till statsandel tills vidare fortfarande uppfyller förutsättningarna för statsandel. Godkännandet kan återtas eller ändras till att gälla för viss tid, om verksamhetsenheten inte längre uppfyller förutsättningarna för statsandel.

Statsandelsnämnden för scenkonst ger sakkunnigutlåtanden till undervisnings- och kulturministeriet om ansökningarna.

Ytterligare information

Katri Santtila, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330285   E-postadress:


Laura Norppa, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330017   E-postadress: [email protected]