Tillstånd i anslutning till upphovsrättenLukko ketjussa

Upphovsrättens huvudprincip är att ett verk endast får användas med upphovsmannens tillstånd och på det sätt som hen tillåter.

 

Tillstånd att använda ett verk kan beviljas av verkets upphovsman eller en annan innehavare av rätten till verket. Tillstånd kan också erhållas av en upphovsrättsorganisation, till vilken rättsinnehavarna har gett fullmakt att bevilja användningstillstånd till verket för innehavarens räkning.

Som ett undantag får verk enligt upphovsrättslagen användas utan rättsinnehavarens tillstånd i vissa situationer till följd av praktiska behov eller tvingande samhälleliga skäl. Verk kan citeras enligt god sed och kopieras för privat bruk. Andra undantag är bl.a. användning av verk i undervisning, arkiv, bibliotek och museer, kopiering för de behov som personer med funktionshinder har och användning av verk i informeringssyfte.

Upphovsmannens rättigheter förutsätter inte registrering eller särskild anmälan. Om en rättsinnehavare så önskar, kan hen emellertid beskriva verkets användningsvillkor med en öppen licens eller t.ex. i användningsvillkoren på en webbplats. Creative Commons (CC) är ett standardiserat sätt, genom vilket rättsinnehavaren kan berätta på vilket sätt det är tillåtet att använda ett verk.

Information om  Creative Commons licensen (på finska)

Upphovsrättstillstånd från upphovsrättsorganisationer

Tillstånd som skaffas koncentrerat till statsförvaltningen och läroinrättningarna

Utbildningsstyrelsen förhandlar och skaffar koncentrerat kopieringstillstånd, digitaliseringstillstånd och tillstånd att använda televisions- och radioprogram i undervisningen för statsförvaltningens verksamhetsställen och för läroanstalter.

Närmare information om tillståndens innehåll och om vad de omfattar finns på Kopiostos webbplats.

Licenser för användning av verken / Kopiosto

Ytterligare information

Perttu Virtanen, regeringssekreterare 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Telefon:0295330505   E-postadress: