UpphovsrättssystemetKuvaaja konsertissa. KUVA: Gorilla

Undervisnings- och kulturministeriet har som uppgift att främja att upphovsrättssystemet, som består av ekonomiska och moraliska rättigheter, fungerar. De ekonomiska upphovsrättigheterna tryggar upphovsmannens förtjänstmöjligheter och de moraliska upphovsrättigheterna att upphovsmannen blir respekterad. De immateriella rättigheterna utgör grunden för företags- och förvärvsverksamhet inom den kreativa ekonomin.

Upphovsrätten är en immateriell rätt som uppstår som resultat av ett skapande arbete och som ger upphovsmannen ensamrätt att beslut om användningen av verket. Andra immateriella rättigheter (intellectual property rights, IPR) är t.ex. patent och varumärke som hör till de industriella rättigheterna.

Föremål för ett upphovsrättsskydd är ett litterärt, muntligt eller konstnärligt verk, som når upp till verkshöjd, dvs. är tillräckligt självständigt och egenartat. Upphovsrätt uppkommer automatiskt för en person som har skapat ett verk. I Finland är upphovsrätten i kraft så länge upphovsmannen lever och 70 år efter dennes dödsår.

Upphovsrätten avviker från de industriella rättigheterna på så sätt att den uppkommer direkt med stöd av lag. Upphovsrätten kräver varken registrering eller anmälan.

Upphovsrättigheter och närstående rättigheter

Huvudprincipen för upphovsrätten är att ett verk endast får användas med tillstånd av och på det sätt som upphovsmannen tillåter.

Utgående från de ekonomiska rättigheterna har upphovsmannen möjlighet att på det sätt som hen önskar komma överens om användningen av verket och få ersättning för användningen.

Upphovsmannens moraliska rättigheter förbjuder bl.a. plagiering, förfalskning och att en annans verk används på ett kränkande sätt. Upphovsmannen behåller de moraliska rättigheterna också om hen avstår från sina ekonomiska rättigheter.

Skyddsobjekt för de närstående rättigheterna är inte ett verk, utan en annan prestation. Närstående rättigheter är bl.a. en utövande konstnärs rättigheter, fonogramproducenters och filmproducenters rättigheter, skydd för kataloger och databaser, radio- och televisionsföretags rättigheter, rätt till fotografi samt nyhetsskydd.

På andra webbplatser

Information om upphovsrätt hittar du på tekijanoikeus.fi där sakkunniga svarar på frågor i anslutning till upphovsrätt.
www.tekijanoikeus.fi

Patent och registerstyrelser erbjuder information om varumärken, patentfrågor, nyttighetsmodeller och mönsterskydd.
www.prh.fi