Lagar och förordningar: Ungdom

På denna sida finns en förteckning över de viktigaste lagarna och förordningarna som gäller ungdomsarbetet och -politiken. Författningarna finns på svenska och finska i författningsdatabasen Finlex.

 

Allmänt

Den nya ungdomslagen (1285/2016) trädde i kraft den 1 januari 2017.

Genom den nya lagen har ungdomslagen (72/2006) och statsrådets förordning om ungdomsarbetet och ungdomspolitiken (103/2006) upphävts.

Ungdomslagens syfte är att främja de ungas delaktighet och påverkningsmöjligheter samt förmåga och förutsättningar att fungera i samhället, att stödja de ungas uppväxt, självständighetsprocess och gemenskap samt lärande i fråga om kunskaper och färdigheter som gäller detta, att stödja de ungas hobbyer och verksamhet i medborgarsamhället och att främja de ungas likställdhet, jämlikhet och tillgodoseendet av deras rättigheter samt att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Syftena ska uppnås med utgångspunkt i solidaritet, kulturell mångfald och internationalism, hållbar utveckling, sunda levnadsvanor, respekt för miljön och livet samt sektorsövergripande samarbete.

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för den allmänna ledningen, samordningen och utvecklingen av ungdomsarbetet och -politiken samt för att allmänna förutsättningar för ungdomsarbete och -politik skapas inom statsförvaltningen.

Ministeriet samordnar det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken, som är ett centralt strategiskt dokument för att stödja ungas utveckling, självständighetsprocess och delaktighet och förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor.  Sakkunniga inom ungdomsarbete och ungdomspolitik är statens ungdomsråd och utvärderings- och understödskommissionen som finns i anknytning till ministeriet.

Kommunens uppgift är att med beaktande av lokala omständigheter skapa förutsättningar för ungdomsarbete och ungdomsverksamhet på lokal nivå genom att ordna tjänster och lokaler riktade till unga samt genom att stödja de ungas civila verksamhet.

I lagen föreskrivs också om rätten till statsunderstöd i fråga om riksomfattande organisationer på ungdomsområdet, kompetenscentrum på ungdomsområdet, ungdomscentraler och verkstadsverksamhet för unga samt om beviljande av statsunderstöd.

Statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (211/2017) trädde i kraft den 13 april 2017.

Övriga viktiga lagar på ungdomsområdet

Statsunderstödslagen (688/2001): I lagen föreskrivs bl.a. om beviljande av statsunderstöd enligt prövning och användningen av statsunderstöd.

Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998): I lagen finns bestämmelser om bl.a. kommunernas statsandelar.

Förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 

Kommunallagen (410/2015): I lagen föreskrivs bl.a. om ungdomsfullmäktige i kommunen.  Ungas delaktighet, påverkan och hörande av unga ingår i båda lagarna (kommunlagen 26 § och ungdomslagen 24 §).

Ytterligare information

Mikko Cortés Téllez, specialplanerare 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Telefon:0295330080   E-postadress: