Besvärs- och sakkunnigorgan i anslutning till studiestöd

Besvärsinstans i studiestödsfrågor är besvärsnämnden för studiestöd, som är en oberoende instans som lyder under undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Delegationen för studiestödsärenden bistår undervisnings- och kulturministeriet som sakkunnigorgan i frågor som gäller studiestöd. 

Folkpensionsanstalten och läroanstalternas studiestödsbyråer ger rådgivning i frågor som gäller studiestöd.

Besvärsnämnden för studiestöd

Ändring i ett beslut om studiestöd eller skolresestöd av Folkpensionsanstalten eller en studiestödsnämnd får sökas hos besvärsnämnden för studiestöd.

Besvärsnämnden för studiestöd, som hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, är första besvärsinstans i frågor som gäller studiestödsbeslut. Medlemmarna i nämnden utnämns av statsrådet på framställning av undervisnings- och kulturministeriet. Nämndens verksamhet finansieras med anslag i statsbudgeten.

Delegationen för studiestödsärenden

Delegationen för studiestödsärenden har till uppgift att bl.a. lägga fram initiativ om utveckling av studiestödet.  Delegationen följer verkställigheten av lagen om studiestöd samt beslutsfattandet och utbetalningen av stöd i enlighet med lagen.

Delegationens mandatperiod är tre år och beslut om dess sammansättning fattas av statsrådet.

Ytterligare information

Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) Telefon:0295330110   E-postadress: