Kreativ ekonomi

Rakennustaidetta. KUVA: TeamFinlnad/ Jukka RapoDen kreativa ekonomin poängterar betydelsen av kultur och skapande och deras mervärde i nationalekonomin. Kunnandet inom de kreativa branscherna och utnyttjandet av produkterna och tjänsterna inom övriga branscher har blivit en betydelsefull konkurrensfaktor.

Undervisnings- och kulturministeriet främjar den kreativa ekonomin genom att stödja produkt- och tjänsteutvecklingen, kreativ kompetens, exporten och möjligheterna för olika produkter och tjänster att komma in på marknaden. Satsningar görs också på kulturturismen och på att de kreativa branscherna erbjuds möjligheter till nätverksbildande. Ökad internationalisering och förbättrad konkurrenskraft  är också viktiga element i sammanhanget.

I Finland har de kreativa branschernas andel av värdeökningen inom hela ekonomin minskat sedan 2016 och 2020 var den för första gången under 3 procent (2,9%). Målet är att få andelen in på ett tillväxtspår och närmare jämförelseländernas upp till sju procent.

Genom färdplanen för en kreativ ekonomi vill man stödja företagens tillväxt inom de kreativa branscherna. Inom många kompetensområden i kreativa branscher behövs nya yrkesmänniskor. Alla företag behöver mer IPR-kompetens, och vid försäljning av tjänster är bland annat den offentliga sektorns upphandlingskompetens viktig. Också kunnandet i data och analys behöver stärkas. Det förslag till tillväxtavtal mellan branschen och staten som den audiovisuella branschen utarbetade 2022 var ett betydande nytt initiativ. Målet är att tillämpa modellen med tillväxtavtal i större utsträckning på skapande och utnyttjande av inhemskt IP.

De praktiska åtgärderna i färdplanen är indelade under fem huvudrubriker:

  • Identifiering av ekosystem och nätverk och förändringar i värdekedjorna
  • Olika kompetensbrister
  • Utvecklingstjänster till företag
  • Åtgärder som hänför sig till främjande av tillväxt och internationalisering
  • Utvärderingsmetoder och mätare

Ytterligare information

Kimmo Aulake, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Telefon:0295330067   E-postadress:


Kirsi Kaunisharju, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning Telefon:0295330144   E-postadress: