Den nya lagen om småbarnspedagogik

 

Lapsia päiväkodissaDen nya lagen om småbarnspedagogik (540/2018)  trädde i kraft den 1 september 2018. I och med reformerna har lagstiftningen aktualiserats, förtydligats och begreppen i den har preciserats.

De mest betydelsefulla reformerna gäller personalen och utvecklingen av framtagandet av kunskap om den småbarnspedagogiska verksamheten.

 

Ändringar som gäller personalen

Den nya lagen förbättrar kvaliteten på småbarnspedagogiken genom att höja personalens utbildningsnivå och förtydliga de anställdas uppgiftsbenämningar.

Framöver kommer de mångprofessionella teamen inom småbarnspedagogiken att bestå av lärare och socionomer inom småbarnspedagogik samt av barnskötare. Genom reformen har man gjort det möjligt att förvärva behörighet också genom att komplettera examina. När lagen trädde i kraft kvarstod behörigheterna för dem som nu arbetar som lärare, barnskötare och chefer. Detsamma gäller anställda som vid lagens ikraftträdande studerade eller hade antagits som studerande inom branschen. Relationstalet för antalet anställda i förhållande till antalet barn har inte förändrats.

Från år 2030 är behörighetsvillkoren för daghemsföreståndare behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik och minst pedagogie magisterexamen samt tillräcklig ledarförmåga. Även personalstrukturen vid daghemmen ändras från och med 2030 så att minst en tredjedel av de anställda vid ett daghem ska ha behörighet som antingen lärare eller socionom inom småbarnspedagogik, och av dem ska hälften ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik.

Anordnande av småbarnspedagogik

Lagen innehåller många preciseringar som i och med att de tillämpas kommer att förbättra tjänsterna inom småbarnspedagogiken.

Den nya lagen om småbarnspedagogik prioriterar i ännu högre grad barnets bästa i planeringen, anordnandet och produktionen av småbarnspedagogisk verksamhet samt i beslut som gäller den.  I lagen ingår en skrivning om att barn ska skyddas för våld, mobbning och trakasserier. Bestämmelserna om mångprofessionellt samarbete har preciserats och lagen innehåller också en bestämmelse om skiftesomsorg.

Syftet med småbarnspedagogiken har utökats med främjande av likabehandling.  Strävan ska vara att ordna småbarnspedagogik nära dem som använder sig av servicen, och när man flyttar från en kommun till en annan på grund av arbetet eller studier och det handlar om ett oväntat behov av småbarnspedagogik är ansökningstiden två veckor.

Även bestämmelsen om bespisning har preciserats så att bespisning ska ordnas handledd för alla barn som är närvarande  på daghemmet.

Barnets rätt till småbarnspedagogik kvarstår som förut i den nya lagen. Varje barn har fortfarande rätt till 20 timmar småbarnspedagogik per vecka och vid behov till mer omfattande småbarnspedagogik eller till småbarnspedagogik i form av heldagsvård.

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken

I lagen ingår bestämmelser om den nya informationsresursen inom småbarnspedagogiken, vars syfte är att bidra till att förenhetliga och öka tillförlitligheten i fråga om data gällande småbarnspedagogiken och göra det möjligt att samla in och behandla uppgifterna om småbarnspedagogiken på ett datasäkert och centraliserat sätt.

I informationsresursen registreras sådana uppgifter om anordnare av småbarnspedagogik, personal, familjer och barn inom småbarnspedagogiken som behövs för att genomföra lagstadgade myndighetsuppgifter.

 

Ytterligare information

Kirsi Alila, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330365   E-postadress:


Tarja Kahiluoto, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330386   E-postadress: