Understöd för ungdomsarbete 

Undervisnings- och kulturministeriet finansierar ungdomsarbete och ungdomspolitik med vinstmedel från penningspelsverksamheten och med övriga anslag i statsbudgeten. Ministeriet beviljar understöd huvudsakligen för riksomfattande verksamhet och utvecklingsprojekt. Understöd för lokal eller regional verksamhet och utveckling beviljas i regel av regionförvaltningsverken.

 

Att ansöka om rätt till statsunderstöd

Enligt ungdomslagen är förutsättningen för beviljadet av understöd till kompetenscentrum och ungdomscentraler att den ansökande först är berättigad till statsunderstöd.

Förutsättningarna för att kunna ansöka om statsunderstöd föreeskrivs i ungdomslagen och närmare anvisningar finns i ansökningsblanketten. Anökan om berättigandet till statsunderstöd kan skickas in till ministeriet året runt.

 

Riksomfattande understöd

Understöden beviljas som allmänna understöd och specialunderstöd. Förutom understöd som återkommer varje år kan ministeriet utlysa understöd för utvecklandet av särskildahelheter.

Riksomfattande understöd,som förutsätter att den som ansöker är berättigad till statsunderstöd, är enligt ungdomslagen statsunderstöd till organisationer på ungdomsområdet, kompetenscentrum, ungdomscentraler.

Riksomfattande utvecklingsprojekt och internationell verksamhet på ungdomsområdet riktar sig till projekt som är betydande med tanke på det riksomfattande ungdomsarbetet och -politiken eller för att främja ungas och ungdomsområdets internationalisering. Ansökan om dessa understöd förutsätter inte att sökanden på förhand godkänts som berättigad till statsunderstöd.

Ministeriets sakkunnigorgan i frågor som gäller beredningen av understödsbesluten är utvärderings- och understödskommissionen, som tillsätts av statsrådet. 

Kommissionen ska

  • ge utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om rätt till statsbidrag i fråga om riksomfattande organisationer på ungdomsområdet och riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet
  • göra framställningar till undervisnings- och kulturministeriet om fördelningen av statsunderstöden till de riksomfattande organisationerna på ungdomsområdet och kompetenscentrumen på ungdomsområdet,

 

Lokala och regionala understöd

 

Genom regionförvaltningsverken stöder undervisnings- och kulturministeriet följande funktioner:

  • uppsökande ungdomsarbete
  • verkstadsverksamhet för unga (förutsätter att den som ansöker är berättigad till statsunderstöd)
  • lokal hobbyverksamhet
  • lokala och regionala utvecklingsprojekt


Utvärderings- och understödskommissionen

Undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan i ärenden som gäller understöd till de riksomfattande organisationerna på ungdomsområdet är utvärderings- och understödskommissionen, som tillsätts av statsrådet. Kommissionen ska

  1. ge utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om rätt till statsbidrag i fråga om riksomfattande organisationer på ungdomsområdet och riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet,
  2. göra framställningar till undervisnings- och kulturministeriet om fördelningen av statsunderstöden till de riksomfattande organisationerna på ungdomsområdet och de riksomfattande kompetenscentrumen på ungdomsområdet,
  3. på begäran av undervisnings- och kulturministeriet utvärdera verksamheten i de organisationer som understöds.

Bestämmelser om kommissionens uppgifter och om tillsättande av kommissionen finns i 7 § i ungdomslagen och närmare bestämmelser utfärdas genom förordning av statsrådet.

Utvärderings- och understödskommissionen bereder ett förslag till undervisnings- och kulturministeriet om fördelningen av statsunderstöden till ungdomsorganisationerna och serviceorganisationerna för ungdomsarbetet.

Kommissionens uppgift är att ge ett utlåtande om dessa organisationers rätt till statsunderstöd. Därtill ger kommissionen ett utlåtande om förslaget till fördelning av allmänna understöd till organisationer som bedriver ungdomsarbete som bereds vid undervisnings- och kulturministeriet. Undervisnings- och kulturministeriet kan också begära att kommissionen utvärderar verksamheten i de organisationer som understöds.

 

Kommissionens generalsekreterare Viivi Pekkonen, [email protected] (tfn 0295 330 192)

Ytterligare information

Emma Taipale, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik 0295330196  


Mikko Cortés Téllez, specialplanerare 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik 0295330080