Understöd för ungdomsarbete 

Undervisnings- och kulturministeriet finansierar ungdomsarbete och ungdomspolitik med övriga anslag i statsbudgeten. Ministeriet beviljar understöd huvudsakligen för riksomfattande verksamhet och utvecklingsprojekt. Understöd för lokal eller regional verksamhet och utveckling beviljas i regel av regionförvaltningsverken.

Riksomfattande understöd

Understöden beviljas som allmänna understöd och specialunderstöd. Förutom understöd som återkommer varje år kan ministeriet utlysa understöd för utvecklandet av särskildahelheter.

Ungdomslagen förutsätter att vissa understöd beviljas endast till aktörer som godtjänts berättigade till statsunderstöd. Detta gäller understöd till organisationer på ungdomsområdet, kompetenscentrum, ungdomscentraler samt understöd till organisatörer av verkstadsverksamhet för unga.

Understöd till riksomfattande utvecklingsprojekt och på ungdomsområdet riktar sig till projekt som är betydande med tanke på det riksomfattande och/eller internationella ungdomsarbetet och -politiken. Ansökan om dessa utvecklingsunderstöd förutsätter inte att sökanden på förhand godkänts som berättigad till statsunderstöd.

Lokala och regionala understöd

Genom regionförvaltningsverken stöder undervisnings- och kulturministeriet följande funktioner:

  • uppsökande ungdomsarbete
  • verkstadsverksamhet för unga (förutsätter att den som ansöker är berättigad till statsunderstöd)
  • lokal hobbyverksamhet
  • lokala och regionala utvecklingsprojekt
  • Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Utvärderings- och understödskommissionen

Undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan i ärenden som gäller understöd till de riksomfattande organisationerna på ungdomsområdet är utvärderings- och understödskommissionen, som tillsätts av statsrådet. Kommissionen ska

  1. ge utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om rätt till statsbidrag i fråga om riksomfattande organisationer på ungdomsområdet och riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet,
  2. göra framställningar till undervisnings- och kulturministeriet om fördelningen av statsunderstöden till de riksomfattande organisationerna på ungdomsområdet och de riksomfattande kompetenscentrumen på ungdomsområdet,
  3. på begäran av undervisnings- och kulturministeriet utvärdera verksamheten i de organisationer som understöds.

Bestämmelser om kommissionens uppgifter och om tillsättande av kommissionen finns i 7 § i ungdomslagen och närmare bestämmelser utfärdas genom förordning av statsrådet.

Kommissionens generalsekreterare Ella Kumpulainen ([email protected])

Ytterligare information

Emma Taipale, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Telefon:0295330196   E-postadress:


Mikko Cortés Téllez, specialplanerare 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Telefon:0295330080   E-postadress: