Stöd för lärandet och skolgången

Enligt lagen om grundläggande utbildning har eleven rätt att få utöver undervisning enligt läroplanen även elevhandledning och tillräckligt stöd för lärandet och skolgången under hela den grundläggande utbildningens tid. Stöd ska ges genast då behov uppstår.

Många faktorer som orsakar inlärningssvårigheter kan identifieras redan innan skolgången inleds inom småbarnspedagogiken eller förskolan. Svårigheter i lärandet eller skolgången kan framträda även under den grundläggande utbildningens tid. Ju tidigare eleven får stöd, desto lättare är det att undvika att svårigheterna ökar eller hopar sig.

Det är också viktigt att se till att stödet fortsätter utan avbrott när barnet övergår från småbarnspedagogiken till förskolan, från förskolan till skolan och i olika skeden under skoltiden.

Stödnivåer och stödformer

För att upptäcka ett stödbehov i ett tidigt skede ska elevens situation följas med och stödåtgärderna inledas direkt när de behövs. Samarbete med eleven och vårdnadshavaren är viktigt med tanke på utredandet av behoven och med tanke på planeringen och ett lyckat genomförande av stödet.

Stödet till eleven ska vara flexibelt och långsiktigt planerat och anpassas efter stödbehovet. Stödformerna används både enskilt och tillsammans så att de kompletterar varandra. Stöd ges så länge det behövs och på den nivå som behövs.

Det finns tre nivåer av stöd för lärande och skolgång: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Eleven kan bara få stöd på en av dessa nivåer samtidigt. Stödformerna omfattar t.ex. stödundervisning, specialundervisning på deltid, assistenttjänster och särskilda hjälpmedel.  På alla stödnivåer kan alla olika stödformer användas förutom specialundervisningen inom det särskilda stödet som grundar sig på ett beslut.

Det allmänna stödet är det första sättet att bemöta elevens stödbehov. Detta innebär vanligtvis enskilda pedagogiska lösningar samt handlednings- och stödåtgärder med vilka man påverkar situationen i ett så tidigt skede som möjligt som en del av skolvardagen. Allmänt stöd ges direkt när stödbehovet uppkommer och det behövs inga särskilda undersökningar eller beslut för att inleda stödet. Om stödbehovet ökar bör eleven få intensifierat stöd.

Intensifierat stöd är mer oavbrutet, kraftigare och mer individuellt stöd för elevens lärande och skolgång. Eleven kan i detta fall behöva flera stödformer. Intensifierat stöd inleds, anordnas och vid behov avbryts med återgång till det allmänna stödet utifrån en pedagogisk bedömning i mångprofessionellt samarbete med yrkesutbildade personer inom elevvården. Intensifierat stöd ges enligt en plan för lärandet som utarbetas för eleven. Samarbete och planmässighet är en förutsättning för verkställandet av intensifierat stöd.

Om det intensifierade stödet inte räcker för att hjälpa eleven att klara skolarbetet fattar man ett administrativt beslut om särskilt stöd som grundar sig på en pedagogisk utredning. För eleven tas fram en individuell plan för anordnande av undervisning av vilken ska framgå undervisningen och det övriga stödet som ges enligt beslutet om särskilt stöd.

Det särskilda stödet består av specialundervisning och annat stöd som eleven behöver och som ges enligt lagen om grundläggande utbildning. Specialundervisningen och det övriga stödet till eleven utgör en systematisk helhet. Vårdnadshavarens stöd, det mångprofessionella samarbetet och den individuella handledningen är viktiga.

Ytterligare information

Merja Mannerkoski, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330325   E-postadress: