Religionsfrihet

Kädet muodostavat sydämen.| Hands making a heartshape. Kuva: Rodeo / Juha Tuomi

Undervisnings- och kulturministeriet strävar efter trygga religionsfriheten och att främja möjligheterna att bekänna och utöva en religion.

Finlands grundlag garanterar religions- och samvetsfrihet. Lagen om religionsfrihet garanterar rätten att utöva en religion. I lagen fastställs praxis gällande bl.a. de registrerade religiösa samfunden, medlemskap i dem, anslutning och utträde. Vidare finns bestämmelser om ed och försäkran.

Lagen omfattar också den grundläggande utbildningen liksom gymnasiets undervisning i religion och livsåskådning. Den evangelisk-lutherska kyrkans och den ortodoxa kyrkans verksamhet stöder sig på speciallagar.

Att höra till, att ansluta sig och att utträda ur ett samfund

Ett religiöst samfund avser den evangelisk-lutherska kyrkan, det ortodoxa kyrkosamfundet och ett registrerat religiöst samfund. I religionsfrihetslagen finns bestämmelser om hur man grundar ett religiöst samfund och om samfundets syfte.

Var och en kan ansluta sig till ett religiöst samfund som motsvarar hans eller hennes religiösa övertygelse. Förutsättningen är att samfundet antar personen ifråga som medlem. Den som önskar utträda ur ett religionssamfund anmäler skriftligen om det till samfundet eller till magistraten.

Barns och ungas religiösa ställning

Föräldrarna beslutar om barnets religiösa ställning om barnet ännu inte har fyllt 12 år. 

Av ett barn som har fyllt tolv år krävs skriftligt samtycke till ändring i hans eller hennes religiösa ställning. En person som har fyllt 15 år kan själv inträda i eller träda ut ur ett religionssamfund med vårdnadshavarnas skriftliga samtycke.

En person som har fyllt 18 år är myndig och bestämmer själv om sin religiösa ställning.

Undervisning i religion och i livsåskådning

Åskådningsämnen, dvs. religion och livsåskådning, finns på läsordningen i grundskolorna och gymnasierna men inte t.ex. i yrkesskolorna. Barnets religiösa och åskådningsmässiga bakgrund ska respekteras när pedagogik för småbarn arrangeras.

I grundskolan och gymnasiet anpassas undervisningen till den religion som majoriteten av eleverna bekänner sig till. Det är möjligt att ordna undervisning i minoritetsreligioner och livsåskådning för elever med en religiös bakgrund som avviker från majoritetens. Kravet är då att det i samma kommun bor minst tre elever som är berättigade till undervisning av det här slaget.

Elever som tillhör ett religiöst samfund deltar i undervisning som har anpassats efter den egna religionen. Elever som inte hör till något religiöst samfund undervisas i livsåskådningskunskap. Om det inte ordnas undervisning som motsvarar den egna tron kan eleverna, om de så önskar, delta i undervisning som antingen överensstämmer med elevmajoritetens religion eller i livsåskådningskunskap.

Undervisningsanordnarna ansvarar för att förfarandena både vad gäller undervisningen, skolfesterna och de religiösa tillställningarna följer bestämmelserna. Religionsfriheten garanterar att ingen mot sin övertygelse kan tvingas att utöva en viss religion.

Ed och försäkran

En person avlägger en ed eller avger en försäkran när han eller hon tar emot en uppgift av ett visst, föreskrivet slag. I juridiskt avseende är de var för sig lika bindande. Deras ordalydelse anges i lag.

Den som avlägger en krigsmannaed eller en tjänsteed gör det  i Guds namn med två fingrar på Bibeln. Den som avger en försäkran ställer sin heder och sitt samvete som garantier för sin ärlighet.

Den som förpliktas att avlägga en ed eller avge en försäkran gör det för att det finns en skyldighet därtill.  Försäkran avges om den har föreskrivits som den enda formen av förpliktelse.

På andra webbplatser

Målen och innehållen i religions- och livsåskådningsundervisningen finns i läroplansgrunderna (Utbildningsstyrelsen)

Anvisningar för skolor för bl.a. religiösa tillställningar som ordnas i skolan (Utbildningsstyrelsen)

Blanketter mm. angående att ansluta sig till eller att utträda ur ett religiöst samfund (suomi.fi)

Ytterligare information

Hanna Kiiskinen, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning Telefon:0295330086   E-postadress:


Anne-Marie Brisson, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330079   E-postadress: