Förskoleundervisning

Med förskoleundervisning avses systematisk undervisning och fostran som ges året innan läroplikten börjar och som har ett nära samband med småbarnspedagogiken och den inledande undervisningen. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för beredningen och utvecklingen i fråga om lagstiftningen som gäller förskoleundervisning.

Kommunen är med stöd av lagen om grundläggande utbildning skyldig att ordna förskoleundervisning året innan läroplikten börjar för dem som bor på kommunens område. Ett barn som omfattas av förlängd läroplikt har rätt att få förskoleundervisning det år barnet fyller fem år. Bestämmelser om förskoleundervisningen finns i lagen om grundläggande utbildning. Förskoleundervisningen pågår vanligtvis ett år. Förskoleundervisning ges minst 700 timmar per år.

Under det år som föregår läroplikten ska barnet delta i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen nås. Förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning är avgiftsfri för deltagarna. Barnets vårdnadshavare ska se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller någon annan verksamhet som når förskoleundervisningens mål.

Bestämmelser om ansökan till förskoleundervisning och om bildning av undervisningsgrupper i förskolan kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Barn som deltar i förskoleundervisning får också delta i övrig småbarnspedagogik, om han eller hon omfattas av rätten till heldagsvård eller till mer än 20 timmar per vecka.

Staten deltar i kostnaderna för förskoleundervisningen genom att betala utbildningsanordnaren statsandel enligt lagen om statsandel för kommunal basservice.

Anordnande av förskoleundervisning

Enligt lagen om grundläggande utbildning bereder och fastställer Utbildningsstyrelsen riksomfattande grunder för läroplanen för förskoleundervisningen. Grunderna ställer mål för förskoleundervisningen, styr planeringen av verksamhetens innehåll och fungerar som grund för lokala läroplaner.

Förskoleundervisningen ordnas enligt kommunens beslut i ett daghem, en skola eller på någon annan lämplig plats. Kommunen kan också köpa förskoleundervisningen som en tjänst från exempelvis ett privat daghem. Även privata anordnare av grundläggande utbildning och statliga läroanstalter kan ordna förskoleundervisning när de fått tillstånd till det.

Ett barn i förskoleundervisning har rätt till gratis transport eller till ett tillräckligt understöd för transport eller ledsagning, ifall resan är längre än fem kilometer eller om resan är för svår, ansträngande eller farlig för barnet.

Enligt undervisnings- och kulturministeriets rekommendation ska en förskolegrupp omfatta högst 13 barn, eller 20 barn om det finns en annan utbildad vuxen i gruppen utöver läraren. Behöriga att ge förskoleundervisning är huvudsakligen klasslärare och personer som avlagt barnträdgårdslärarexamen, om det inte finns elever från den grundläggande utbildningen i gruppen.

Ytterligare information

Mervi Eskelinen, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330160   E-postadress: