Statsandelar för konst och kultur

Huvudmän för museer, teatrar och orkestrar beviljas statsandel för institutionens driftskostnader. På detta sätt deltar staten i finansieringen av kulturtjänsterna och strävar efter att trygga ett jämlikt utbud och lika tillgång till tjänsterna. Nätverket av museer, teatrar och orkestrar som får statsandel täcker hela landet.

Statsandelssystemet är en del av styrningssystemet inom kulturpolitiken. Statsandelssystemet är kalkylerat och grundar sig på årsverken och priser per enhet för dessa. Teatrarnas, orkestrarnas och museernas statsandelar ingår i undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel i budgetpropositionerna.

Museer, teatrar eller orkestrar kan godkännas som berättigade till statsandel efter ansökan. Förutsättningarna för erhållande av statsandel är lagstadgade och statsandel beviljas inom ramen för statsbudgeten. Ministeriet kan inte nödvändigtvis bevilja personårsverken som berättigar till statsandel till fullt belopp.

Statsandelssystemet kompletteras med bl.a. olika utvecklingsunderstöd.

Den statliga finansieringen av performativ konst, dvs. musik, dans, cirkus och performance förnyas. Statsandelssystemet för scenkonst reformeras från och med ingången av 2022.

Reform av kulturens statsandelsfinansiering

Reform av kulturens statsandelsfinansiering

Systemet för statsandelsfinansieringen av muséer, teatrar och orkestrar förnyas.

Kulturens statsandelsreform

Ytterligare information

Katri Santtila, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330285  


Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330281  


Mari Karikoski, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330209