Statsandelar för konst och kultur

Huvudmän för museer, teatrar och orkestrar beviljas statsandel för institutionens driftskostnader. På detta sätt deltar staten i finansieringen av kulturtjänsterna och strävar efter att trygga ett jämlikt utbud och lika tillgång till tjänsterna. Nätverket av museer, teatrar och orkestrar som får statsandel täcker hela landet.

Statsandelssystemet är en del av styrningssystemet inom kulturpolitiken.

Statsandelssystemet är kalkylerat och grundar sig på årsverken och priser per enhet för dessa. Museernas statsandelar samt statsandelar för verksamhetsenheterna för scenkonst (dvs. musik, dans, cirkus och performance) ingår i undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel i budgetpropositionerna.

Museer eller en verksamhetsenhet för scenkonst kan godkännas som berättigade till statsandel efter ansökan. Förutsättningarna för erhållande av statsandel är lagstadgade och statsandel beviljas inom ramen för statsbudgeten. Ministeriet kan inte nödvändigtvis bevilja personårsverken som berättigar till statsandel till fullt belopp.

Statsandelssystemet kompletteras med bl.a. olika utvecklingsunderstöd. 

Ytterligare information

Katri Santtila, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330285   E-postadress:


Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330281   E-postadress:


Laura Norppa, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330017   E-postadress: