Statsandelar till museer

Ett museum kan godkännas som berättigat till statsandel efter ansökan av museets huvudman. För att kunna omfattas av statsandel förutsätts att museet uppfyller förutsättningarna enligt 5 § i museilagen. Nästa gång man kan ansöka om rätt till statsandel är från och med år 2024. Utlysningen blir aktuell 2023 och anvisningarna offentliggörs längre fram.  

Finansiering av museer som inkluderats i statsandelssystemet

Statsandelen för museer består av s.k. basfinansiering, som beviljas alla museer i statsandelssystemet, och tilläggsfinansiering för regionala och riksomfattande museer/museer med regionalt eller riksansvar, som beviljas utifrån de regionala och riksomfattande uppgifterna.

Statsandel beviljas museets huvudman för museets driftskostnader. Ett museum kan inkluderas i statsandelssystemet och statsandel beviljas inom ramen för statsbudgeten. I besluten beaktar ministeriet också behovet av statsandel med tanke på målsättningen enligt 4 § i museilagen.

Beräkningen av statsandelen grundar sig på priserna per enhet utifrån museernas faktiska kostnader och de årsverken som undervisnings- och kulturministeriet fastställer som grund för statsandelen. Vid fastställandet av antalet årsverken för museerna beaktas antalet faktiska årsverken under den föregående fyraårsperioden. Som basfinansiering inom ramen för statsandelen betalas per årsverke 37 procent av det pris per enhet som fastställts för museet. Ministeriet kan inte nödvändigtvis fastställa de årsverken som berättigar till statsandel till fullt antal.

Bestämmelser om utbetalning av statsandelar och beräkning av priser per enhet finns i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Det kan hända att lagarna och anvisningarna om statsandelar ändras från år till år. Den som beviljats eller ansöker om statsandel ska alltid kontrollera bestämmelserna i den uppdaterade lagstiftningen och de uppdaterade anvisningarna.

De museer som utifrån undervisnings- och kulturministeriets godkännande har inkluderats i statsandelssystemet ska uppge de uppgifter som behövs för att beräkna statsandelarna i Utbildningsstyrelsens årliga enkät om driftskostnader och prestationer. Kostnadsenkätblanketten med anvisningar samt kostnadsrapporterna finns på Utbildningsstyrelsens webbplats. 

I händelse av förändringar som inverkar på rätten till och fastställandet av statsandel ska museerna i statsandelssystemet kontakta undervisnings- och kulturministeriet omedelbart. Om museets kontakt- eller kontouppgifter förändras ska dessa meddelas Utbildningsstyrelsen omedelbart.

Statsandelen till museer som inte är momsskyldiga för den del av verksamheten som berättigar till statsandel betalas höjd med momsandelen. Museet ska meddela undervisnings- och kulturministeriet om förändringar i momsbehandlingen omedelbart.

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt 2020 års priser per enhet och antal årsverken genom sitt beslut i november 2019. Samtidigt fastställde ministeriet den fyraåriga finansieringsplanen fram till 2023. Ministeriet fattade ett kompletterande beslut gällande statsandelarna och finansieringsplanen för 2020 i april 2020.

Finansieringsplanen är inte bindande, men under den fyraåriga planeringsperioden går det att avvika från den endast av särskilda skäl. Ett sådant särskilt skäl kan vara exempelvis en betydande nedskärning av verksamheten eller beslut om ändring av antalet årsverken eller finansieringsbeloppet i statsbudgeten.

Museer med regionalt ansvar
 

Undervisnings- och kulturministeriet utsåg museerna med regionalt ansvar och bestämde deras verksamhetsområden genom sitt beslut i november 2019. Beslutet föregicks av förhandlingar mellan muserna och Museiverket om skötseln av regionala uppgifter och regionala planer.  

För de museer som utsetts till museer med regionalt ansvar fastställdes i samband med beslutet om 2020 års priser per enhet och årsverken också antalet årsverken för uppgiften som museum med regionalt ansvar. Den statsandel som betalas för dessa årsverken uppgår till 85 procent av det fastställda priset per enhet. I fråga om dessa årsverken fastställde ministeriet samtidigt finansieringsplanen fram till 2022.

Den första finansieringsperioden för museerna med regionalt ansvar är undantagsvis tre år och omfattar åren 2020–2022.

Museer med riksansvar
 

Undervisnings- och kulturministeriet utsåg museerna med riksansvar och bestämde deras specialområden genom sitt beslut i november 2019.

För de museer som utsetts till museer med riksansvar bestämdes i samband med beslutet om 2020 års priser per enhet och årsverken också den höjning av statsandelen som beviljas för skötseln av uppgiften som museum med riksansvar. Den höjning av beloppet som krävdes bedömdes i första hand på basis av omfattningen av ansvarsuppgifterna och den riksomfattande planen samt de preciseringar av ansökningarna som lämnats in senast den 1 augusti 2019. 

Museerna förhandlar under våren 2020 om skötseln av riksomfattande uppgifter och om en riksomfattande plan. Finansieringsplanen för en höjning av beloppet på statsandelen för 2022 – 2023 fastställs i samband med finansieringsbeslutet för år 2021.

Museer som omfattas av statsandelssystemet 2020

 

Ytterligare information

Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330281