Samarbetet i Europarådet

Europarådet (Council of Europe) som grundades 1949 är en mellanstatlig organisation vars främsta uppgift är att främja de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer. Dessa främjas bland annat genom det samarbete inom utbildning, kultur, ungdomsverksamhet och på idrottens område som Europeiska kulturkonventionen lagt grunden för (1954).

Finland deltog som observatör i kulturkonventionen från och med 1963 och anslöt sig till den 1970.  Finland blev fullvärdig medlem i Europarådet 1989.

Europarådet har en mängd konventioner som är förpliktigande för medlemsländerna. Därtill utdelar rådet också rekommendationer som styr medlemsländernas politikområden. Rådet gör också samarbeten i form av partiella avtal som bara en del av medlemmarna ratificerat. 

Europarådets beslutsfattande organ är ministerkommittén (Committee of Ministers), som består av utrikesministrarna eller deras ständiga representanter. Ministerkommittén ska bl.a. Godkänna rådets budget och verksamhetsprogram samt fatta beslut om att öppna konventioner för signering och ratificering.

Centrala teman för Europarådet inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde är bl.a. frågor som gäller människorätts- och demokrati, frågor i anslutning till kultur samt kulturarv och -landskap, utvecklingen inom ungdomsarbete och integritetsfrågor inom idrotten. 

Samarbetet genomförs i expertgrupper som styrs av styrkommittéer (Steering Committee). De bereder och verkställer ministerkommitténs beslut. Ärenden inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde behandlas i den utbildningspolitiska styrkommittén (CDPPE), i styrkommittén för kultur, kulturarv och -landskap  (CDCPP)  samt i styrkommittén för ungdomsärenden ( (CDEJ).

I anslutning till Europarådet verkar också bl.a. Stiftelsen för stöd till europeiska filmer (EURIMAGES), Europeiska audiovisuella observationsorganet samt Europeiskt centrum för moderna språk i Graz. Verksamheten inom dem följs upp genom partiella mellanstatliga avtal.  Därutöver har Finland i fråga om idrott ingått följande partiella avtal (EPAS)

Övriga organ inom Europarådet 

I anslutning till Europarådet finns Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (European Court of Human Rights, ECHR) som övervakar att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i medlemsländerna.

Europarådets parlamentariska församling (Parliamentary assembly, PACE) består av representanter som parlamenten i medlemsländerna utsett.  Den parlamentariska församlingen väljer bl.a. rådets generalsekreterare och lägger fram initiativ till ministerkommittén.   Finlands delegation har ett sekretariat som finns vid riksdagens internationella avdelning.

Kongressen för lokala och regionala myndigheter (Congress of local and regional authorities (CLRAE) är ett rådgivande organ som består av företrädare för medlemsländerna på lokal och regional nivå. Dess roll är att främja och stärka de lokala och regionala myndigheternas politiska, administrativa och ekonomiska samarbeten.