Kulturmiljöer

Kulturmiljöer är olika byggda områden och landskap samt naturlandskap som vittnar om människans verksamhet eller visar spår av den.

Inom statsrådet ansvarar miljöministeriet för kulturmiljöområden i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet. Museiverket fungerar som sakkunnigmyndighet i fråga om skyddet av kulturarvet och -miljön.

Inom statsförvaltningen svarar miljöministeriet för kulturmiljöfrågor. Ministeriet har ansvaret för genomförandet och verkställandet av kulturmiljöstrategin i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet.

Målet för Kulturmiljöstrategin som sträcker sig till 2020 var att människor ska värdesätta sin närmiljö och aktivt arbeta för den. En välskött och vital kulturmiljö ökar människornas välbefinnande. Kulturmiljön har en stor betydelse för näringsutvecklingen och skapandet av en trivsam boendemiljö. 

Enligt strategins vision är kulturmiljön en källa till välbefinnande och livskraft. Målet är att människor ska värdesätta kulturmiljön och aktivt arbeta för den.

Kulturmiljöåtagandet

Miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet har ingått ett eget samhälleligt åtagande för hållbar utveckling där man lovar att verkställa genomförandeplanen för kulturmiljöstrategin.

”Vi utmanar även andra aktörer att genomföra kulturmiljöstrategin med hjälp av ett åtagande för hållbar utveckling. Vi uppmanar organisationer, kommuner, läroinrättningar, museer, statliga organisationer, högskolor, fastighetsägare, församlingar, medborgare, företag, företagare och andra aktörer att komma med och ingå egna kulturmiljöåtaganden.”

På andra webbplatser

Kulturmiljöstrategin (Miljöministeriet)

Vår kulturmiljö (Miljöministeriet)

 

Ytterligare information

Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330269   E-postadress: