Tillstånd att ordna yrkesutbildning

För att ordna examina och utbildning krävs det att undervisnings- och kulturministeriet har beviljat tillstånd att ordna examina och utbildning. Tillstånd att ordna examina och utbildning kan efter ansökan beviljas en kommun, samkommun, registrerad sammanslutning eller stiftelse.

Tillstånden att ordna yrkesutbildning innehåller bestämmelser om

  • examina och utbildningar
  • undervisnings- och examensspråk
  • verksamhetsområde
  • minimiantal studerandeår
  • övriga ärenden som gäller anordnandet av utbildning.

Ändring i det nuvarande anordnartillståndet eller nytt anordnartillstånd söks hos undervisnings- och kulturministeriet. Beslut om beviljande, ändring eller återkallande av tillstånd fattas också av undervisnings- och kulturministeriet. Beslutet är avgiftsbelagt.

Ministeriet kan ändra ett anordnartillstånd också utan ansökan, om ordnandet av examina och utbildning i betydande grad avviker från kompetensbehoven eller om andra särskilda skäl som hänför sig till ordnandet av examina och utbildning eller statsfinansiella skäl förutsätter det. Ministeriet har också rätt att vid behov ge utbildningsanordnarna uppgifter i anordnartillståndet.

När ministeriet fattar beslut om tillståndet eller ändring av tillståndet bedöms bland annat behovet av den examen eller utbildning som ansökan gäller, vilket är den primära förutsättningen för att anordnartillståndet ska beviljas. 

Ministeriet övervakar och följer upp utbildningsverksamheten och dess lagenlighet hos de anordnare av yrkesutbildning som fått tillstånd att ordna utbildning. 

Ytterligare information

Petri Lempinen, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Ylijohtaja Telefon:0295330180   E-postadress: