Kommunernas ungdomsarbete

Tyttöjä

Ungdomsarbete och ungdomspolitik hör till kommunens uppgifter och genomförs som mångprofessionellt samarbete. Tjänster inom ungdomsarbetet kan även genomföras regionalt genom samarbete mellan kommunerna. Undervisnings- och kulturministeriet stöder kommunernas ungdomsarbete och utvecklingen av det med statsandelar och statsunderstöd.

Enligt 8 § i ungdomslagen hör ungdomsarbetet och ungdomspolitiken till kommunens uppgifter. När den förverkligar målen enligt 2 § i ungdomslagen ska kommunen med beaktande av lokala omständigheter skapa förutsättningar för ungdomsarbete och -verksamhet genom att ordna tjänster och lokaler riktade till unga samt genom att stödja de ungas civila verksamhet. Barn och unga ska ha möjlighet att delta, påverka och bli hörda i ärenden som gäller ungdomsarbete och -politik.  I ungdomslagens 3:e kapitel föreskrivs om kommunernas ungdomsarbete och ungdomspolitik samt om sektorsövergripande samarbete

I kommunen finns ett mångsektoriellt styrnings- och servicenätverk för unga eller någon annan samarbetsgrupp som säkerställer planeringen, samordningen och kunskapsgrunden i fråga om ordnandet av tjänsterna. Nätverkets arbete riktar sig till alla unga som bor i kommunen, och behandlar inte ärenden som gäller enskilda personer. I 9 § i ungdomslagen föreskrivs om sektorsövergripande samarbete. Nätverket eller samarbetsgruppen har till uppgift att:

  • samla in information om de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden och utifrån detta bedöma de ungas situation till stöd för beslutsfattande och planer på lokal nivå,
  • främja samordningen av tjänster riktade till unga, gemensamma förfaranden i handledandet av unga till tjänsterna samt främja ett smidigt informationsutbyte,
  • främja samarbete för att genomföra ungdomsverksamheten.

För att producera tjänsterna får kommunerna statsandel som täcker en del av kostnaderna. Statsandelen beräknas årligen inom ramen för statsbudgeten på basis av ett pris per enhet som bestäms enligt antalet invånare under 29 år i kommunen. Förutom med statsunderstöd stöds kommunernas ungdomsarbete med t.ex. anslag till det uppsökande ungdomsarbetet som beviljas av Regionförvaltningsverket.

 

 

På andra webbplatser

Ytterligare information