Förbud mot beslag av utställningsföremålKivinen kasvoveistos

Syftet med förbudet mot beslag av vissa utställningsföremål är att främja ordnandet av betydande utställningar genom att kunna garantera den som lånat ut föremålen till utställningen att dessa returneras.

 

Undervisnings- och kulturministeriet kan på ansökan förbjuda beslag av vissa utställningsföremål, om föremålet lånas till en utställning som är konstnärligt eller kulturhistoriskt betydande eller anses viktig med tanke på det internationella kulturutbytet.  För att beslagsförbud ska kunna beviljas räcker det inte med att utställningen är viktig och av stort allmänt intresse, utan därtill ska arrangören vara en inhemsk offentligrättslig sammanslutning eller en allmännyttig privaträttslig juridisk person. Beslagsförbud beviljas inte för kommersiell utställningsverksamhet.

Beslagsförbud kan inte beviljas, om det är skäl att anta att utställningsföremålet har berövats någon genom en brottslig handling, att äganderätten till föremålet är tvistig eller att utställningsföremålet erbjuds till försäljning. Beslagsförbud beviljas inte heller om det står i strid med ett internationellt avtal som är bindande för Finland eller med Europeiska unionens lagstiftning. Beslagsförbud kan beviljas för högst ett år.

Anvisningar

Ansökan om beslagsförbud lämnas in senast två månader innan beslagsförbudet avses träda i kraft och adresseras till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor, PB 23, 00023 Statsrådet.

Ifall beslutet behövs innan beslagsförbudet börjar, bör ansökan dock inlämnas minst en månad innan det behövs.

Beslagsförbud kan sökas av utställningsarrangören. Av ansökan eller en bilaga till den bör framgå:
1.    sökanden,
2.    vem som har lånat ut utställningsföremålet,
3.    identifieringsuppgifter om utställningsföremålet,
4.    en utredning av vilken det framgår att förutsättningarna för beslagsförbud enligt 2 § 1 och 2 mom. uppfylls samt huruvida det land varifrån utställningsföremålet förs ut kräver ett tillstånd för utförsel till Finland,
5.    en kopia av avtalet eller utkastet till avtal mellan den sökande och den som lånar ut föremålet,
6.    vid vilket datum beslagsförbudet börjar respektive upphör.


Av identifieringsuppgifterna om utställningsföremålet bör det åtminstone framgå vem som lånat ut det samt verkets namn, datum då det färdigställts, inventarienummer och proveniens.

Ansökningsblankett doc (på finska)

Ytterligare information

Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330281   E-postadress: