Försök med tvåårig förskoleundervisning

Undervisnings- och kulturministeriet genomför ett försök med tvåårig förskoleundervisning från ingången av augusti 2021 till utgången av maj 2024. I försöket deltar uppskattningsvis totalt 10 000 barn som är födda 2016 eller 2017. 

Syftet med den tvååriga förskoleundervisningen är att 

  • stärka jämlikheten i utbildningen
  • utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag
  • utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den inledande undervisninge
  • utreda familjernas serviceval
  • få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande samt deras sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla.

Försöket med tvåårig förskola är en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla.

Hur genomförs försöket med tvåårig förskoleundervisning? 

Till försöket valdes i enlighet med försökslagen (1046/2020) genom slumpmässigt urval  kommuner eller områden som består av kommuner. Eftersom det ä frågan om ett försök kunde kommunerna inte själva ansöka om att delta.

Det finns 105 kommuner där det ordnas tvåårig förskoleundervisning. Förutom dessa kommuner har man valt ut försökskommuner som inte ordnar tvåårig förskoleundervisning, men fungerar som kontrollkommuner. 

Man fattar senare beslut om de verksamhetsställen som ska ordna försöket samt vilka barn som ska delta. Försöket får endast ordnas på sådana verksamhetsställen för förskoleundervisning där barnet även har möjlighet till kompletterande småbarnspedagogik. 

Utbildningsstyrelsen gör upp grunderna för läroplanen för försöket med den tvååriga förskoleundervisningen och stöder anordnarna i genomförandet av försöket.

Uppnåendet av syftet med försöket med den tvååriga förskoleundervisningen utreds genom att man följer upp och utvärderar verkställandet av försöket, målgruppen, försökets pedagogiska och funktionella förfaranden, grunderna för läroplanen för försöket och de lokala läroplanerna. Försökskommunen ska delta i extern utvärdering av sin verksamhet. Information som samlas in genom forskningsprojektet utnyttjas i det riksomfattande beslutsfattandet. 

Vad innebär försöket för barn och familjer som deltar?

Barnets deltagande i försöket grundar sig på samtycke. Ifall man vill att barnet ska delta i försöket på ett ställe som ordnar tvåårig förskoleundervisning ska vårdnadshavarna ansöka om en plats för barnet. Förskoleundervisningen är avgiftsfri.

För de barn som deltar i försöket är den tvååriga förskoleundervisningen obligatorisk på sama sätt som den nuvarande förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare bör säkerställa att barnet deltar i förskoleundervisning som varar i två år eller i annan verksamhet genom vilken målen för den tvååriga förskoleundervisningen uppnås.

 

Mer information

Mervi Eskelinen, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330160   E-postadress: