Ungdomsärenden - riktlinjer och utvecklingNuori ottaa puhelimella ryhmäkuvaa

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för den allmänna utvecklingen av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

Ungdomspolitikens mål är att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden samt interaktionen mellan olika generationer. Detta eftersträvas genom samarbete mellan olika områden. Ungdomsarbetets mål är att stöda de ungas utveckling, självständighetsprocess och delaktighet i samhället.

Ministeriets mål är att stödja de ungas utveckling och självständighetsprocess, främja ett aktivt medborgarskap hos de unga och stärka deras sociala identitet samt att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor.

Om utvecklingen av ärenden som hör till ungdomspolitiken avtalas i regeringsprogrammet, i det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt i regeringens andra strategier och genomförandeplaner, såsom i spetsprojekten.

Statsrådet har med stöd av den nya ungdomslagen utfärdat en förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik. Förordningen trädde i kraft den 13 april 2017.

RUNGPO-programmet för 2020-2023

Det nya riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken (RUNGPO) för 2020-2023 har godkänts vid statsrådets allmänna sammanträde den 19 december 2019.

Det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik är ett lagstadgat sektorsövergripande program som godkänns av statsrådet för en fyraårsperiod i sänder. Syftet med programmet är att främja de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. I programmet definierar regeringen målen för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken och åtgärderna för att nå dem. Programmen godkänns som statsrådets principbeslut.

Författningsgrunden är den gällande ungdomslagen (1285/2016). Bestämmelserna om programmet i 5 § i lagen kompletteras av statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (211/2017). Det föreliggande programmet har utarbetats för 2020 –2023 och är det andra i ordningen.

Med ungdomsarbete avses enligt ungdomslagen åtgärder för att stödja de ungas utveckling, självständighetsprocess och delaktighet i samhället. Enligt lagen avses med ungdomspolitik åtgärder för att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor samt växelverkan mellan generationerna. Ungdomspolitiken är ofta av sektorsövergripande natur.

I enlighet med ovan nämnda förordning innehåller RUNGPO tre delar.

  1. För det första sammanjämkar programmet de mål och åtgärder som de ministerier som är viktigast med tanke på ungas uppväxt- och levnadsvillkor fastställt och genom vilka ministerierna främjar verkställandet av målen enligt 2 § i ungdomslagen under programperioden.
  2. Därtill innefattar programmet riktlinjer för stödet till ungdomsarbete och ungdomsverksamhet, inklusive tyngdpunkterna för godkännande av rätten till statsbidrag i fråga om sådana kompetenscentrum på ungdomsområdet som avses i 19 §.
  3. Dessutom ställer programmet upp nationella mål för den europeiska och internationella verksamheten på ungdomsområdet.

Riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken 2017-2019

Enligt övergångsbestämmelserna i ungdomslagen (30 §:n) skall det första programmet godkännas för åren 2017-2019. Stadsrådet godkände riksomfattande programmet i sitt almänna sammanträde den 12.10.2017.

Föregående program

Under den tidigare ungdomslagens tid godkändes två barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram (LANUKE). Utvecklingsprogrammen innehöll riksomfattande mål för ungdomspolitiken och riktlinjer för regionförvaltningsverkens och kommunernas ungdomspolitiska programarbete. Statens ungdomsråd (tidigare Delegationen för ungdomsärenden NUORA) utvärderar programmens utfall. Programmet som godkändes för 2012-2015 förlängdes till slutet av 2016.

Statens ungdomsråd

Enligt 6 § i ungdomslagen finns i anslutning till undervisnings- och kulturministeriet statens ungdomsråd (tidigare Delegationen för ungdomsärenden NUORA), som tillsätts av statsrådet.

Rådet har till uppgift att:

  1. behandla ärenden som är av omfattande och principiell betydelse för unga och att utvärdera effekten av statsförvaltningens åtgärder på ungdomar och på tjänster och funktioner riktade till unga,
  2. ta initiativ och göra framställningar för utvecklande av ungdomspolitiken,
  3. producera aktuell information om de unga och deras levnadsförhållanden,
  4. ge undervisnings- och kulturministeriet ett utlåtande om ärenden som ska tas upp i det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken,
  5. följa den internationella utvecklingen och det internationella samarbetet på området.

Ytterligare information

Mikko Cortés Téllez, specialplanerare 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) 0295330080