Ungdomsärenden - riktlinjer och utveckling

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för den allmänna utvecklingen av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

Ungdomspolitikens mål är att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden samt interaktionen mellan olika generationer. Detta eftersträvas genom samarbete mellan olika områden. Ungdomsarbetets mål är att stöda de ungas utveckling, självständighetsprocess och delaktighet i samhället.

Ministeriets mål är att stödja de ungas utveckling och självständighetsprocess, främja ett aktivt medborgarskap hos de unga och stärka deras sociala identitet samt att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor.

Om utvecklingen av ärenden som hör till ungdomspolitiken avtalas i regeringsprogrammet, i det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt i regeringens andra strategier och genomförandeplaner, såsom i spetsprojekten.

RUNGPO-programmet

Det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik RUNGPO är ett lagstadgat sektorsövergripande program som godkänns av statsrådet för en fyraårsperiod i sänder. Syftet med programmet är att främja de ungas uppväxt- och levnadsvillkor.

Statens ungdomsråd

Enligt 6 § i ungdomslagen finns i anslutning till undervisnings- och kulturministeriet statens ungdomsråd (tidigare Delegationen för ungdomsärenden NUORA), som tillsätts av statsrådet.

Rådet har till uppgift att:

  1. behandla ärenden som är av omfattande och principiell betydelse för unga och att utvärdera effekten av statsförvaltningens åtgärder på ungdomar och på tjänster och funktioner riktade till unga,
  2. ta initiativ och göra framställningar för utvecklande av ungdomspolitiken,
  3. producera aktuell information om de unga och deras levnadsförhållanden,
  4. ge undervisnings- och kulturministeriet ett utlåtande om ärenden som ska tas upp i det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken,
  5. följa den internationella utvecklingen och det internationella samarbetet på området.

Ytterligare information

Mikko Cortés Téllez, specialplanerare 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Telefon:0295330080   E-postadress: